Zoeken :
Geavanceerde zoekopdracht

Auteur Discussie: attestatie 1636  (Gelezen 1138 keren)
spaderk
Berichten: 7


« op: 19 Mei 2017, 15:08:21 »

Hallo,

Bijgaande attestatie uit 1636 heb ik aangetroffen in het Gemeentearchief van Den Haag,
in het notarieel archief: 0372-01, inv.nr 34, fol 233.
T.b.v. Maria Broch wordt een verklaring afgelegd over Yda Gevers, de weduwe van haar in 1635 overleden broer capitein Willem Broch.
De vader van Maria en Willem, colonel William Broch is in 1636 overleden.
Voorzover ik de attestatie kan ontcijferen, wordt er een ongunstig beeld van Yda Gevers gegeven,
misschien omdat Maria de weduwe van haar overleden broer wil uitsluiten van de erfenis van haar vader.
Kan iemand de bijgevoegde transcriptie aanvullen/corrigeren?
vriendelijke groeten
Bert Derksen

Attestatie voor jv. Maria Broch


Op heden den 27 October 1636

compareerde voor mij Lambert Rietraet

openbare notaris, te 's-Gravenhage

residerende, ende de getuijge naergenoempt

Christiaan Goeset, mr. borduur-

werker, woonend alhier inde Hage ende

heeft ten versoecke ende requisitie van jv.

Maria Broch, weduwe van za(liger) Capitein

Montaith bij manne waerheijt, eere

ende vromicheijt verclaert , getuijcht waarach-

tig ende hem deposant wel kennend te sijn

dat hij naar het ....... van de Stadt Breda

mette Comp(aignie) van de here Luitenant

Coll(onnel) de Shijs gecommen sijnde ...... Grave

aldaer van verscheijdene ..................

die te vooren binnen 's-Hertogenbosch gewoont

hadde dickwels verstaan ende gehoort heeft

dat jv. ---- Yda Gerits (?) alias jv

weduwe van Capitein Broch, was een

openbaere hoere, daertoe voegende dat hij

de voorn(oemde) jv Yda binnen 's-Hertogenbosch nog

ongetrout sijnde naeckt op een taeffel

liggende hadde uitgeschilderd, ytem da..

hij op seckere tijde met eene schutter genaemt

Henrich van nimmege woont inde Heren-

straet aldaer van Gorinchem naer

nimmege onder andere ................ ende

verclaerde dat hij op seckere tijt binnen Breda

commende ende 't gelt van een ....... bij

hem hebbend 't selve leende voorn(oemde) jv. Yda

.................. Eindigt hiermede sijn

verclaering ...esent .... deselve voor

alle heere ... en onder

solemne eede te renoveren ende

versoght sijnde aldus

gedaan en gepasseerd te woonhuijse mijne

not.s ter presentie van Wouter Lambrechts

ende van Lambinon, clerque, heb getuijgt

hiertoe gerequireerd dese mette

deposant en mij notaris hebben ondertekend,
basdenbrok
Berichten: 623


« Antwoorden #1 op: 19 Mei 2017, 18:18:58 »

Attestatie van jo[ffrouw] Maria Broch


Op huijden de 27en october 1636

compareerde voor mij Lambert Rietraet

openbaer notario in 's-Gravenhage

residerende ende den getuijgen naergenoempt

Christiaen Goeset, mr. borduur-

wercker, woon[ende] alhier in Den Hage ende

heeft ten versoucke ende requisitie van jo.

Maria Broch, weduwe van sa(liger) capi(tein)

Montaith bij manne waerheijt, eere

ende vromicheijt verclaert, getuijcht waerach-

tich ende hen deposant wel kenne[lijck] te sijn

dat hij naer het over gaen van de stadt Breda

mette comp(aignie) van d'here lutenant

coll(onel) Askyn gecommen sijnde tot Grave

aldaer van (dg: verscheijden) seeckeren schilder

die te vooren binnen 's-Hertogenb[osch] gewoont

hadde dickwils verstaen ende gehoort heeft

dat jo. (dg: van) Ida Gerits (dg: alias jo.)

weduwe van cap[itei]n Broch, was een

openbaere hoere, daertoe vougende dat hij

de voors[schreven] jo. Ida binnen 's-Hertogenb[osch] noch

ongetrout sijnde naeckt op een taeffel

liggende hadde uijtgeschildert. Item dat

hij op seeckeren tijde met eenen schiffer gen(oemp)t

Henrick van Nimmegen woon[ende] in de Steen-

straet aldaer van Gorinchem naer

Nimmegen onder andere propoosten, seijde ende

claechde dat hij op seeckren tijt binnen Breda

commende ende 't gelt van eenen osche bij

hem hebbende 't selve aen de voors[chreven] jo. Ida

versoent hadde, eijndig[ende] hiermede sijne

verclaeringe, presenteerde deselve voor

allen heeren hoven, rechten ende rechteren onder

solemnelen eede te renoveren ende be-

vestighen des noot ende versocht sijnde. Aldus

gedaen ende gepasseert ten woonhuijsen mijns

not[ari]s ter presentie van Wouter Lamb[rechts]

ende Jean Lambinon, clercquen, als getuijgen

hiertoe gerequireert die dese metten

deposant ende mij notario hebben onderget[ekent].
basdenbrok
Berichten: 623


« Antwoorden #2 op: 19 Mei 2017, 18:26:35 »

Op 26 september 1629 wordt in Grave Margriet gedoopt, een dochter van kapitein Willem Brock en zijn vrouw Ida Gevers.

Nederduits Gereformeerd doopboek 1615-1639

Beetje lange link naar de doopakte  (scan 102)...

https://www.bhic.nl/memorix/genealogy/register?serviceUrl=/genealogie/weergave/register/layout/blader/id/a488c582-c1b5-8065-021f-e251e4b2c44c/q/text/broc%252A/q/zoekwijze/s/q/plaats_all_t/grave%3Fapikey%3D0ea60280-55ad-11e2-bcfd-0800200c9a66%26template%3Dxhtml%26form%3Dpersonen%26zoeken%3DStart%2Bzoeken%26sort%3Ddatum_i%26direction%3Dasc%26persoon%3DTWFyZ3JpZXQgQnJvY2sgMjYtMDktMTYyOQ%253D%253D%26image%3Df16cf453-d4fb-3101-c788-ae62b144460d%26akteid%3D3f83531d-9e49-9cf5-6125-2a7e543bccd5%26akteentiteit%3Ddbf8404b-4ee1-4e1a-a6a8-a07f68737346
basdenbrok
Berichten: 623


« Antwoorden #3 op: 19 Mei 2017, 18:29:45 »

Waar heb je de informatie vandaan dat Maria en Willem kinderen zijn van kolonel Willem Broch (Brock) ?

Mooi verhaal trouwens!

Zou het schilderij met Ida er op nog ergens zijn?
spaderk
Berichten: 7


« Antwoorden #4 op: 20 Mei 2017, 11:36:48 »

Beste Bas,
Hartelijk bedankt voor je snelle reactie, en de aanvullingen/correcties.
Willem en Yda hadden een aantal kinderen. Naast Margriet is er in Grave nog een dochter (Anna Maria) en een zoon (Willem) geboren. Yda is in 1638 hertrouwd, weer met een officier.
In het notarieel archief van Den Haag, waar ik de attestatie t.b.v. Maria Broch aantrof (haar vader de colonel, heette William Brog(h))trof ik ook een tweetal attestaties t.b.v. Yda Gevers aan, waaruit ik heb opgemaakt dat colonel Brogh de schoonvader van Yda
Hieronder volgt mijn (gebrekkige) transcriptie van één van deze attestaties. Misschien mag ik de komende tijd een beroep op je doen ook deze documenten te bekijken,
vriendelijke groeten,
Bert

Op heden den 25ste februari 1637 compareerde voor mij Dirck van
Schoonderwoerd, openbaar notaris bij den Hove van Holland
geadmitteerd in 's-Gravenhage residerende, en de nadergenoemde
getuige, Robbert Sym, inwonende alhier, van competente ouderdom
ende heeft ter requisitie ende versoeke van de weduwe van Cap. Brogh za.
bij waere woorden ende zijne confidentie, in plaats van eede, getuigd
geattesteerd ende verklaard, uycht, attesteert en verklaart voor de
gerechte waarheid mits deze waarachtig en hem alsnog zeer wel indachtig
te zijn, dat in januari des vorige jaar 1636, onbegrepen van de
juiste dag, te zijns attestants huijse op zekere morgen tussen tien
en elf uuren, is gekomen Mr. G... Peerssen, predikant van 't regiment
van Baron van Amont, wesende aldaar gelegerd, welke Peerssen jegens
hem, attestant, alsdoen ....... relateerde ende verhaalde hoe hij die ochtend
ware geweest besoeken .... van Colonel Brogh, daar .... alhier te
bedde lag, ende naar verscheiden voorgevallen propoosen, dat de selve heer
Colonel Brogh hem, Peerssen hadde afgevraagd, hoe het ging met de
weduwe van zijn overleden zoon, ..... de requirante en hare kinderen
....                  bij hem Peerssen daarop geantwoord zijnde, als mijn Heer
wel denken konde, zij is een bedroefde weduwe met drie kinderen, ende ..
dat de gemelde heer Colonel Brogh daarop repliceerde, seyde wel
ik hebbe ...... albereits bedacht, en zal 't selve nog meerdere doen als of ik
hare man ware, ende den Peerssen daarop weder antwoordde ende zoo ..
zal mijn heer een goed werk doen ende .... de gemelde heer Colonel
om 't bedde oprijzende , met  ......    zal ik overlijden zijnde, zo waar helpe
God mijn ziele, ende ik zal de weduwe neffens hare kinderen, oorsaecke
mij na mijn dood nog te zujllen bedanken en voor mij te bidden,
hiermede desen zijn verklaring presenteerde de selve te alle tijdende
met ende daartoe vezocht worden bij solemnele ende nader te affirmeren
Aldus gedaan en geparaffeerd in 's-Gravehage ... van Jacob
Stoffels en Seger Vonck als getuigen hiertoe verzocht.


basdenbrok
Berichten: 623


« Antwoorden #5 op: 20 Mei 2017, 14:40:42 »

Ja hoor, die andere aktes wil ik ook wel bekijken.

Kijken of ik die andere kinderen ook kan vinden in Grave. Het zijn naamgenoten van mijn familie uit Oss, Brock, maar kennelijk van heel andere afkomst (en met heel andere zeden uiteraard Glimlach
basdenbrok
Berichten: 623


« Antwoorden #6 op: 20 Mei 2017, 15:12:44 »

Fijn, gevonden:

Alle drie in Grave gedoopt

Anna Maria Brogge 26 december 1627
Margriet Brock 26 september 1629
Willem Brogge  5 november 1631

en Ida Gevers weduwe van capt. Willem Brock hertrouwt te Grave 15 november 1638 met Francoije Chattvelt

Mooi.

Groeten, Bas
spaderk
Berichten: 7


« Antwoorden #7 op: 21 Mei 2017, 13:15:10 »

Beste Bas,

Bedankt voor je aanbod nog enkele andere documenten te bekijken. Bijgaand tref je aan: de attestatie t.b.v. Yda Gevers, waarvan ik eerder mijn transcriptie stuurde
(bestand attestydaA), en de andere attestatie (bestand B), waarvan ik hieronder mijn interpretatie geef.
Ik heb er natuurlijk alle begrip voor dat je niet zit te wachten op een link tussen deze Yda Gevers en jouw familie in Oss  Knipoog

vriendelijke groeten,
Bert

Op heden den 26ste februari 1637 compareerde voor
mij Dirk van Schoonderwoert, openbaar notaris bij de
Hove van Holland geadmitteerd, in 's-Gravenhage
residerende, ende den nadergenoemde getuige, den eerzame
Joris Corneliszn Rietvelt - Backer, borger ende inwoner
alhier, van competente ouderdom. Ende heeft ter requisitie
ende verzoeke van de weduwe van Capitein Brogh za. bij ware
woorden ende zijne confidities, in plaats van eede getuigd,
geattesteerd ende verklaart, ......, attesteert en verklaart
voor de gerechte waarheid mits deze waarachtig bij hem
alsnog zeer wel indachtig te zijn: dat geleden enige jaren
..erwaerten in den voorkomende onbegrepen van juiste tijd, als
wanneer enige koffers met goed toekomende den Heere Colonel
Brogh za. lest 't zijne attestante huize in bewaardehant waren
gedag stellen den .. Heer Colonel Brogh, neffende de Capitein
Broch, zijnen zoon, van hier op een wagen strekkende nader
't leger, ende hij attestant op 't afrijden voor de wagen staande
dat de eerw. Cap. Brogh jegens hem attestant zeide: Backer
of mijn vader op deze voyage of tocht kwam te overlijden, als ik
hope dat hij niet en zal, zo zult gij goederen te uwen
huize van hem berustende aan niemand anders dan mij laten
volgen ende .... ende hi attestant daarop antwoorde ende
indien .... vader zulks begeert, zal 't .... niet anders geschieden
dat dan een here Colonel Brogh zijn rechterhand hem attestant
.....afdoen in ...... deze woorden opentlijke
zeude, Ja dat begeer ik, dat .... za sluitende hij
attestant hermete deze zijn verklaringen, presenteerde de ...
des noot ende daartoe verzocht wordende bij solemn...  ende nader
te affirmeren. Aldus gedaan ende gepasseerd in 't jaar des Heeren ter
presentie van Abrahham Meertensz Leeruyt en Leendert Laurenszn
van Heemskerk als geruige heeft ver...
spaderk
Berichten: 7


« Antwoorden #8 op: 21 Mei 2017, 13:38:28 »

Beste Bas,
Bijgaand nog wat informatie over colonel Brogh, t.w. een portret, waarop te zien is dat hij een pleister/lidteken op zijn neus heeft,
plus een beschrijving hoe hij daaraan kwam, tijdens het beleg van Oostende, en een overzichtje van de generaties Brogh in Nederland
vriendelijke groeten,
Bert

Is de Heer van Chastillon geresolveert geweest om al de gelegenheden pertinentelijk te bezichtigen, en geaccompagneerd zijnde met de Heer Colonel Huchtenbroeck, Colonel Brogge en andere Capiteinen, al waar ik ook present was, en komende op Sandhil, om verscheidene zaken ten dienste van het Land te verordonneren en te resolveren.
En gelijk hij, de Heer van Chastillon zich neerzette op een affuit van een kanon, om beter te diviseren, waarvan het schietgat met horden gestopt en geblindeerd was, verzekerd zijnde, zo meenden wij, tegen enige overkomende inconveniënten, evenmin vermoedend dat de vijand naar onze geblindeerde batterijen zou schieten, en daarover een weinig diviserende, heeft de vijand met zijn kanon op Sandhil een schot gedaan, welk ijzer door de horde van het geblindeerd schietgat kwam, en het hoofd van de Heer Chastillon meenam, een jammerlijke zaak van zo'n verstandige jongeheer, waardoor grote droefheid alom heerste.
De Colonel Brogge, daarbij staande, werd met een stuk van de hersenpan zeer gewond op zijn neus, waarvan hij nog de lidtekens draagt, en het hoofd van Colonel Huchtenbroeck was door de slag erg gematteerd. Er werd die avond order gegeven dat men het lichaam van de Heer Chastillon naar Zeeland zou brengen.
Colonel Brogge, die door de hersenpan van de Heer Chastillon zwaar gewond was in het aangezicht, is naar Zeeland vertrokken om zich te laten cureren.

Maart 1603 was Luitenant-Colonel Brogghe weer met zijn Compagnie in Oostende

basdenbrok
Berichten: 623


« Antwoorden #9 op: 21 Mei 2017, 21:11:02 »

Op huijden den 26e februarij 1637 compareerde voor
mij Dirck van Schoonderwoert, openbaer notaris bij den
Hove van Holland geadmitteert, in 's-Gravenhaghe
residerende, ende den naergenoempde getuijgen, den eersamen
Joris Cornelis Rietvelt, backer, borger ende inwoonder
alhier, van competenten ouderdom, ende heeft ter requisitie
ende versoecke van de weduwe van cap[teij]n Brogh za[ligher] bij ware
woorden ende zijne conscientie, in plaetse van eede, getuijcht,
geattesteert ende verclaert, tuijcht, attesteert ende verclaert
voor de gerechte waerheijt mits desen waerachtich ende hem
alsnoch seer wel indachtich te zijn dat geleden eenige jaeren
herwaerts in den voorsoomer onbegrepen van [den] juijsten tijt, als
wanneer eenige coffers met goet toecomende den heere colonel
Brogh za[ligher] lest 't sijns attestants huijse in bewaerderhant waren
gedaen stellen den v[oornoempte]n heere colonel Brogh neffens den cap[teij]n
Brogh sijnen zoonen van hier op een wagen streckende naer
't leger, ende hij attestant op 't afrijden voor (dg: den wagen) #int logement van [den] selven heer colonel# staende
dat den v[oornoempte]n cap[teij]n Brogh jegens hem attestant seijde: "Backer
off mijn vader op dese voyagie of tocht quaeme t'overlijden, als ick
verhoope dat hij niet en sal, so sult gij d'goederen t'uwen
huijse van hem berustende aen niemant anders dan mij laten
volgen ende overleveren." Ende hij attestant daerop antwoordende:
"Indien u(wen) vader sulx begeert, sal t'selve niet anders geschieden."
Dat den v[oornoempte]n heere colonnel Brogh sijne rechter hant hem attestant
toereijckende alsdoen #daerop# in specie dese woorden opentlijcken
zeijde: "Jae (dg: dat begeer ick dat geschieden sal)." Sluijtende hij
attestant hiermede dese sijne verclaeringe, presenteerden deselve
des noot ende daertoe versocht werdende bij solempnelen eede naerder
t'affirmeren. Aldus gedaen ende gepasseert in 's-Gravenhage ter
presentie van Abrahham Meerte(n)sz Leeruyt ende Leendert Lourensz
van Heemskerk als getuijgen hiertoe versocht.
« Laatste verandering: 21 Mei 2017, 21:31:31 door basdenbrok »
basdenbrok
Berichten: 623


« Antwoorden #10 op: 22 Mei 2017, 01:12:17 »

Ik zie dat de colonel ook in het Rijksmuseum im Amsterdam hangt en zonder pleister op zijn neus: https://www.rijksmuseum.nl/en/collection/SK-A-559
spaderk
Berichten: 7


« Antwoorden #11 op: 22 Mei 2017, 08:56:34 »

Beste Bas,
Met bewondering heb ik kennis genomen van jouw tweede transcriptie, hartelijk dank daarvoor. Heb je een speciale opleiding daarvoor gevolgd?
Het schilderij was mij bekend. De afgelopen maanden heb ik een heel boekwerk kunnen samenstellen over colonel Brogh en zijn belevenissen, laat maar weten of je geïnteresseerd bent in wat meer informatie over de colonel,
vriendelijke groeten
Bert
basdenbrok
Berichten: 623


« Antwoorden #12 op: 23 Mei 2017, 00:46:16 »

Ik vind het wel leuk om meer te weten over colonel Brogh ja. Een Schot dus, maar zijn zoon kon goed Nederlands als bakker Joris hem korrekt citeert. De colonel was met zijn korte "jae" het Nederlands misschien nog niet zo machtig.

Paleografie heb ik mezelf aangeleerd. Ben er wel al heel lang mee bezig en leer ook veel hier bij op het forum door alle interessante en heel verschillende vragen.

Groeten, Bas
basdenbrok
Berichten: 623


« Antwoorden #13 op: 25 Mei 2017, 15:39:10 »

Hier is nog de transcriptie van de derde tekst:

Op huijden den 25e febr[uarij] 1637 compareerde voor mij Dirck van /
Schoonderwoerd, openbaer notaris bij den Hove van Hollandt /
geadmitteert in 's-Gravenhage residerende, en[de] den naergenoempde /
getuijgen, Robbert Sim, inwoonder alhier van competenten ouderdom /
ende heeft ter requisitie ende versoecke van [de] weduwe van cap[teijn] Brogh za[ligher] /
bij waere woorden ende zijne conscientie, in plaetse van eede, getuijcht /
geattesteert ende verclaert, tuijcht, attesteert en[de] verclaert voor de /
gerechte waerheit mits desen waerachtich en[de] hem alsnoch seer wel indachtich /
te sijn, dat in januarij des voorleden jaers 1636, onbegrepen van den /
juijsten dach, t'sijns attestants huijse op seeckeren morgen tusschen thien /
en[de] elff uijren is gecomen m[eeste]r Thomas Peerssen predickant van 't regiment /
van baron van Amont wesende aldaer gelogeert, welcken Peerssen jegens /
hem attestant alsdoen opentl[lijck] relateerde en[de] verhaelde hoe hij dien oechtent /
waere geweest besoecken den colonnel Brogh die #alhier# sieckel[ijck] te /
bedde lach ende naer verscheijden voorgevallen propoosen dat den selven heere /
colonel Brogh hem Peerssen hadde affgevraecht hoe het sich met de /
weduwe van sijn overleden soone ( denoteren[de] de requirante ) en[de] hare kinderen /
al #gelegen was ende# toeginge, en[de] bij hem Peerssen daerop geantwoort sijnde: "Als mijn heer /
wel dencken conde, sij is een bedroeffde weduwe met drie kinderen", ende diergel[ijcken.] /
Dat de gemelten heer colonel Brogh daerop replicerende seijde: "Wel /
ick hebbe haerder albereets bedocht, ende sal 't selve noch meerder doen als off ick /
haer man waere." Ende den e[erwaerde]n Peerssen daerop weder antwoordende: "Soo /
sal mijn heer een goed werck doen", en[de] dergel[ijcken]. Dat den gemelten heere colonnel /
in't bedde oprijsende, met toegevouwen #handen# overluijden seijde: "So waerl[ijck] helpe /
Godt mijn ziele, ende ick sal de weduwe neffens hare kinderen oorsaecke geven /
mij naer mijn doot noch te sullen bedancken en[de] voor mij te bidden." Sluijtende hij attestant /
hiermede dese sijne verclaringe, presenteerden de selve t'allen tijden des /
noot en[de] daertoe versocht werden[de] bij solempnelen eede naerder t'affirmeren. /
Aldus gedaen en[de] geparasseert in 's-Gravehage ter presentie van Jacob /
Stoffels en[de] Seger Vonck als getuijgen hiertoe versocht.

basdenbrok
Berichten: 623


« Antwoorden #14 op: 17 Juni 2017, 12:44:33 »

Beste Bert

Hier nog de gecorrigeerde transcriptie van één van de acten die je me per mail hebt gestuurd.

Groeten, Bas

Date 29 meij / Recep. 1 junij 1599 / Edele vermogende eerentfeste hoochgeleerde / wijse ende voorsienige heeren. / U. Mo. E. sullen ontwijffel[de] goede kennisse / hebben van de getrouwe diensten bij den cap[iteijn] Brogh / over menige jaren desen landen bewesen / daerbij wij dit getuijchenisse moeten  doen dat / hij cortelinge doen de vijandt onse trenchee voor / dese stadt quam bespringen ende daernae de onse / in des vijandts trencheen waren gevallen hij hem / seer vroom ende dapper heeft gedragen teghen den / vijandt, sulcx dat te dijer tijdt dese ghemeene / sake door sijne vaillantise geenen cleijnen / dienst en heeft ontfangen. Ende soo / hij dan daerenboven oijck is een van de oudtste / capiteijnen des Schotschen regiments, waeromme / hij sustineert redenen te vereijschen dat hij / anderen behoort geprefereert te wordenn totten / staet van colonnel over 't voors. Schotsche / regiment, vacant gewordden mits het / overlijden van wijlen den colonnel Alexander / Morraij, soo hebben wij ter lieffde van des supliants vromicheijt nijet mogen laten U. / Mo. E. 't selve op sijn versouck alzoo ten / besten aen te dienen, ten eijnde de selve daerinne / soo mogen versien gelijck als zij meijnen / den dienst van vrome cap[iteijn]en te vereijsschen //

ende soo U. Mo. E. ten beste van den / lande sullen bevinden te behooren / hiermede naest onse dienstighe / erbiedenisse bidden wij Godt / almachtich /

Edele vermogende eerentfeste hoochgeleerde / wijse ende voorsienige heeren U. / Mo. E. te mainteneeren in sijne heijlige / protectie. Tot Bommel den xxix-en / maij 1599. / U. Mo. E. / dienstwillighe /


« Laatste verandering: 17 Juni 2017, 12:57:29 door basdenbrok »
Gaan naar :  
 


Powered by SMF 1.1.8 | SMF © 2006-2009, Simple Machines LLC