Het blokkeren van publiciteit kan de werking van de site hinderen.

Geneanet is geheel vrij van advertenties, maar Uw AdBlocker kan de snelheid van Uw verbinding met Geneanet vertragen. Wij raden U derhalve aan om Geneanet in Uw AdBlocker op te nemen in de lijst te vertrouwen sites.

Geneanet > Meer > Blog

Impact van de GDPR op de genealogie

Gepost door Jean-Yves op 4 aug. 2018
 

Naar aanleiding van het in voege treden van de Algemene verordening gegevensbescherming (GDPR in het Engels) vanaf 25 mei 2018 hebben wij aan een advocatenkantoor een audit laten opmaken met betrekking tot het beheer van de persoonlijke gegevens.

Op 25 mei 2018, is het reglement (UE) 2016/679 van het Europees Parlement en van de raad van Europa van 27 april 2016 met betrekking tot de bescherming van gegevens van fysische personen (genaamd GDPR) in voege getreden waardoor het grote publiek tot het besef is gekomen van de onderwerpen betreffende de bescherming van persoonlijke gegevens.

In tegenstelling met wat soms wordt verklaard blijft dit Europees Reglement, overeenkomstig het Frans recht en de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 m.b.t. de informatica, bestanden en vrijheden, een constante evolutie van het recht : het is niet een revolutie maar eerder een bevestiging van gekende regels en principes.

Eén van de voornaamste wijzigingen blijft de introductie van het verantwoordelijkheidsprincipe (“accountability”) waardoor wijzigingen in voege treden bij de stappen m.b.t. het beheer van persoonlijke gegevens : nu is er een verplichting tot een zekere autocontrole maar de verantwoordelijkheid van de beheerders van die persoonlijke gegevens werd ook verscherpt.

De rechten van de personen worden ook verscherpt zeker wat betreft een voorafgaande informatie, de rechten die ze hebben en de aard van hun toestemming, maar de verwerkingsprincipes blijven zo goed als ongewijzigd.

Mag ik in mijn stamboom informatie plaatsen van nog in leven zijnde personen ?

De definitie van een gegeven met persoonlijk karakter werd niet veel gewijzigd door de GDPR, welke definieert : het gaat om “informatie over een fysische persoon gekend of identificeerbaar”. Als identificeerbaar fysische persoon wordt verstaan “een fysische persoon welke, rechtstreeks of onrechtstreeks, identificeerbaar kan worden, o.a. via een account, zoals een naam, een identificatienummer, gegevens van lokalisatie, een online account, of één of meer elementen eigen aan de fysische identiteit, psychologisch, economisch, cultureel of sociaal”.

De vraag of het vermelden van nog in leven zijnde personen in een stamboom is een vrij complexe vraag gelet op de huidige wetgeving en is afhankelijk van verschillende factoren :

Indien de verwerking louter om persoonlijke doeleinden dient en dus ook niet kenbaar wordt gemaakt (zoals een stamboom enkel raadpleegbaar is door de maker), is deze verwerking dus niet onderworpen aan de GDPR.

In alle andere gevallen moeten de richtlijnen van de GDPR dus gevolgd worden.

In dit opzicht herinneren de Algemene gebruikersvoorwaarden van Geneanet de verschillende mogelijkheden voor het tonen van een nog in leven zijnde persoon in een stamboom.

Met betrekking tot uitvoerbare besluiten, is de historische of wetenschappelijke opzoeking het meest pertinent in de mate of de genealogie een historische wetenschap is en of het opmaken van een stamboom een werk is van een historische of wetenschappelijke zoektocht.

Dit gezegd zijnde, blijft de toestemming van de persoon het belangrijkste volgens de GDPR. Opgelet wat betreft minderjarigen van minder dan 16 jaar moet de toestemming gegeven worden door personen belast met het ouderschap.

Kan Geneanet verantwoordelijk worden gesteld van de persoonlijke informatie welke door de leden op de site deponeren ?

De verantwoordelijkheid van Geneanet blijft in dit verband ongewijzigd, namelijk meer bepaald de wet nr 2004-575 van 21 juni 2004 in zake de digitale economie (Franse wet over de rechten van het Internet).

Geneanet beperkt zijn tussenkomst tot het online ter beschikking stellen van plaats waarop de gebruikers documenten en genealogische gegevens kunnen downloaden en wordt dus beschouwd als een ‘gastheer’.

In dit opzicht kan Geneanet enkel verantwoordelijk worden gesteld wanneer een onwettige informatie (opgelet, “onwettig” is niet “betwist”) ter kennis wordt gebracht volgens wettelijke voorschriften en wanneer Geneanet niet de nodige stappen heeft gedaan om kwestieuze gegevens te verwijderen of onbereikbaar hebben gemaakt.

Om die redenen bepalen onze Algemene gebruikersvoorwaarden expliciet hoe de rechten tot toegang, verbetering, verwijdering of verzet kunnen aangevraagd worden.

Daarentegen blijven de leden volledig verantwoordelijke voor de door hen geplaatste gegevens op de site Geneanet.org. Ze zijn ook verantwoordelijk hoe deze gegevens verwerkt worden tot een stamboom.

Wat zijn uw rechten wanneer u bemerkt dat persoonlijke gegevens vermeld worden in een stamboom van Geneanet ?

De rechten van personen met betrekking tot persoonlijke gegevens werden aangescherpt. Een aantal van deze rechten zijn :

– Toegangsrecht zodat elke persoon kennis krijgt van de verwerkte gegevens hem/haar aanbelangt en hoe deze verwerkt worden.
– Het recht van draagbaarheid komt deze aanvullen en geeft aan deze personen het recht de gegevens te krijgen in het structureel formaat, door iedereen courant gebruikt en zeker leesbaar.
– Het recht tot verbetering en beperking waardoor het mogelijk is persoonlijke gegevens te laten verbeteren of verwijderen wanneer ze onjuist zijn of niet nodig zijn tot de verwerking.
– Het recht tot verwijdering, dat reeds bestond in de Franse wetgeving, waarbij elke persoon van de verantwoordelijke van de verwerking van de gegevens kan eisen dat persoonlijke gegevens gewist worden en dit binnen een redelijke termijn. Belangrijk op te merken dat dit recht beperkt is tot opzoekingen van wetenschappelijke of historische doeleinden zoals dus voor genealogische opzoekingen.
– Het recht tot verzet waardoor mensen, op ieder ogenblik, zich kunnen verzetten tot de verwerking van persoonlijke gegevens om redenen van particuliere situatie.

Deze rechten dienen gericht te worden aan de verantwoordelijke van de verwerking van de gegevens welke eventueel een identiteitsbewijs kan aanvragen.

Wat betreft de stambomen dienen deze aanvragen dus gericht te worden naar de eigenaars van de stambomen, en niet aan Geneanet welke alleen maar optreedt als gastheer van deze gegevens.

Anderzijds kunnen deze rechten ook niet aangevraagd worden in naam van iemand anders.

Ten slotte, is de GDPR enkel van toepassing wat betreft nog in leven zijnde personen.

In dit opzicht heeft de Raad van State van de Franse Republiek onlangs herhaald dat deze rechten, zoals de toegangsrechten, niet overdraagbaar zijn aan de erfgenamen. Deze beslissing komt in tegenspraak met de recente Franse wet voor een digitale Republiek van 7 oktober 2016 meer bepaald het artikel 40-1 waardoor erfgenamen, bij afwezigheid van richtlijnen van de overledenen, een toegangsrecht zouden kunnen uitoefenen, indien nodig tot de uitvoering van de erfenis, zelfs verzet kunnen aantekenen tot het afsluiten van rekeningen van de overledenen en de verwerking van diens gegevens.

32 commentaren Eerdere commentaren

OK


oké


Log in om een commentaar te posten Aanmelden / Registreren