Homepage Geneanet > DNA-charter ter aanvulling van de algemene voorwaarden

DNA-charter ter aanvulling van de algemene voorwaarden

(Last update February 6, 2020)

1. Preambule
2. Voorwaarden voor het gebruik van de DNA-gegevensintegratieservice
3. Gebruik van genealogische DNA-gegevens
4. De interventie van Geneanet in het kader van het gebruik van DNA-gegevens
5. Rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens

1. Preambule

Geneanet S.A., geregistreerd in het handels- en bedrijvenregister van Parijs onder nummer B 428 812 572, met een aandelenkapitaal van € 44.996,60, intracommunautair btw-nummer FR 60428812572 en waarvan de sociale zetel is Geneanet 165 bis, rue de Vaugirard 75015 Paris (Frankrijk) publiceert een genealogiewebsite die op internet toegankelijk is op www.geneanet.org (hierna de « Site »). De missie van de site is om genealogie voor iedereen toegankelijk te maken.

Geneanet biedt op zijn site een ruime keuze aan online services met betrekking tot genealogie en familiegeschiedenis. Als onderdeel van deze diensten biedt Geneanet hostingdiensten voor genealogische gegevens, de mogelijkheid om stambomen te maken en archieffondsen te downloaden.

Vanwege de exponentiële ontwikkeling van DNA-tests voor genealogische doeleinden, wil Geneanet reageren op het verzoek van haar leden en hen de mogelijkheid bieden om hun DNA-bestand te downloaden om hen in staat te stellen hun gegevens te kruisen met andere Geneanet-leden die een DNA-test hebben uitgevoerd en deze ook op de site te hebben gedeeld. Geneanet is echter van plan de gebruiksvoorwaarden van deze DNA-gegevens strikt te reguleren en stelt daarom een specifiek charter op.

Dit charter vult de Algemene gebruiksvoorwaarden aan en heeft als doel het gebruik voor genealogische doeleinden van DNA-gegevens door Geneanet-leden te regelen.

2. Voorwaarden voor het gebruik van de DNA-gegevensintegratieservice

Het gebruik van DNA-gegevens voor genealogische doeleinden door Geneanet-leden vereist :

  • volledig lidmaatschap van het lid van de Algemene Gebruiksvoorwaarden van Geneanet
  • de uitdrukkelijke toestemming van het lid met betrekking tot het gebruik van de Geneanet DNA-service
  • Dat de personen van wie genealogische DNA-gegevens worden gebruikt, de wettelijke leeftijd hebben en deze toestemming te allen tijde kunnen intrekken

3. Gebruik van genealogische DNA-gegevens

De verwerking van genealogische DNA-gegevens door leden mag alleen de doeleinden van wetenschappelijk en historisch onderzoek nastreven en mag in geen geval worden gebruikt voor andere doeleinden, met name voor medische of commerciële doeleinden.

De persoonlijke gegevens die in dit verband kunnen worden verwerkt, zijn alleen de gegevens die door het lid zijn verstrekt en zijn als volgt :

• naam,
• voornaam,
• burgerlijke stand,
• genealogisch relatie,
• geboortedatum en -plaats,
• datum en plaats huwelijk,
• leeftijd,
• foto’s,
• documenten die verband houden met de persoon,
• ouderschapgegevens (stamboom),
• DNA-gegevens van andere Geneanet-leden die dit Handvest uitdrukkelijk hebben aanvaard.

Zoals vermeld in artikel 9 van de Algemene Gebruiksvoorwaarden van Geneanet, hebben levende tijdgenoten recht op toegang, rectificatie en verwijdering van de gegevens in de stambomen en hen betreffend..

Het uploaden van bestanden die genealogische DNA-gegevens bevatten, gebeurt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van het Lid.

Genealogische gegevens worden op de site gepubliceerd en Geneanet is alleen de host van genealogische DNA-bestanden en gegevens die door het Lid kunnen worden verstrekt. Deze laatste vallen onder de verantwoordelijkheid van het Lid, dat alleen de naleving van het gebruik en de publicatie van deze genealogische DNA-gegevens met betrekking tot toepasselijke wet- en regelgeving waarborgt.

Daartoe moet het Lid, wanneer deze genealogische DNA-gegevens online worden geplaatst, de naleving van de voorwaarden in artikel 2 rechtvaardigen, met name door een uitdrukkelijke en geïnformeerde toestemming te geven van de persoon die betrokken is bij de DNA-genealogische gegevens.

In het bijzonder is het de exclusieve verantwoordelijkheid van het Lid om op elk moment de geïnformeerde toestemming van de personen die betrokken zijn bij genealogische DNA-gegevens te waarborgen en te kunnen bewijzen.

Wanneer de DNA-gegevens van een Lid zijn gekoppeld aan bestand in zijn/haar stamboom, zijn de vertrouwelijkheidsparameters die op dit bestand van toepassing zijn, die in de stamboom zijn gedefinieerd, zoals aangegeven in paragraaf 6.1. van de Algemene gebruiksvoorwaarden.

4. De interventie van Geneanet in het kader van het gebruik van DNA-gegevens

Er wordt expliciet aan herinnerd dat Geneanet haar leden alleen hulpmiddelen en accommodatieruimten ter beschikking stelt om genealogisch onderzoek te kunnen doen.

Geneanet wordt daarom beschouwd als gastheer in toepassing van artikel 6-1-2 van de Franse wet voor vertrouwen in de digitale economie.

Het verwijderen van genealogische DNA-gegevens wordt overgelaten aan het oordeel van het Lid dat deze heeft gedeponeerd. Wanneer verwijderd, worden genealogische DNA-gegevens niet bewaard door Geneanet.

In het geval dat een account geen genealogische DNA-gegevens heeft gedeponeerd voor een periode van meer dan 1 jaar, behoudt Geneanet zich het recht voor om gegevens of DNA-gegevensbestanden in te trekken en te verwijderen.

Vanwege het bijzonder gevoelige karakter van deze gegevens, behoudt Geneanet zich bovendien het recht voor om, om welke reden dan ook en op elk moment, de zogenaamde genealogische DNA-gegevens en de genealogische koppelingen te verwijderen die dankzij deze gegevens mogelijk zijn gemaakt.

5. Rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens

De rechten van een persoon met betrekking tot zijn persoonlijke gegevens en in het bijzonder de gegevens waarop dit Charter betrekking heeft, zijn de volgende :

– recht van toegang ;
– recht op rectificatie ;
– recht op verwijdering – dit recht kan worden uitgeoefend voor zover het de uitvoering van het contract of de naleving van onze wettelijke en regelgevende verplichtingen niet schaadt ;
– recht om een of meer verwerking van persoonsgegevens te beperken ;
– rechten om op elk moment toestemming te wijzigen en/of in te trekken met betrekking tot de verwerking van zijn/haar persoonlijke gegevens op basis van zijn/haar toestemming ;
– recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens ;
– recht op overdraagbaarheid van zijn/haar persoonlijke gegevens.

Elke gebruiker heeft ook het recht om algemene en/of specifieke richtlijnen te definiëren met betrekking tot het lot van zijn/haar persoonlijke gegevens en de manier waarop hij/zij wenst dat zijn/haar rechten na zijn/haar overlijden worden uitgeoefend.

U kunt elk verzoek indienen om uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens uit te oefenen door contact met ons op te menen :

  • per e-mail [email protected]
  • telefonisch +(33)1 42 74 40 30
  • per post naar het volgende postadres : Geneanet – 165 bis rue de Vaugirard – 75015 Paris

In geval van ontevredenheid heeft elke gebruiker het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde autoriteit ter zake :

Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL)
3 Place de Fontenoy
TSA 80715
75334 PARIS CEDEX 07
FRANCE
Tél : 01 53 73 22 22