Plaats reactie

Deurwaardersbenoeming uit 1565 (servaes ghijbels wordt benoemd door Philips II)

dmeerburg
male
Berichten: 12
In mijn onderzoek naar de Zeeuwse families Gijbels en Van der Goes ben ik tot mijn vreugde gestuit op de benoeming van Servaes Jansz Gijbels (Ghijbels) tot deurwaarder van de Hoge raad van Mechelen, met standplaats Middelburg. Deze benoeming vond plaats in 1565, namens Philips II, en deze heb ik in kopie gevonden in het Copulaatboek nr 8 van de Zeeuwe Rekenkamer. Het lukt mij echter niet om de tekst te transcriberen, daarvoor is het handschrift mij te vreemd. Kan iemand mij helpen? Waarschuwing: het zijn wel drie pagina's... Alvast heel veel dank!!
Ik hecht de PDFs hierbij aan.
Groeten Dirk Meerburg
Afbeelding[/img][/img]
Bijlagen
NL-MdbZA_502_459_092.jpg
NL-MdbZA_502_459_091.jpg

gabrielsm
male
Berichten: 400
Stamboom : Grafisch
Stamboom bekijken
Dag Dirk,

Hier alvast de transcriptie van folio 98 recto (afbeelding 2):

Als bijder gratien Gods, conync van Castilien, van Leon, van
Aragon, etc. Allen den genen die dese iegenwoordige sullen sien
salut. Alsoo overmids der promotie van Floris Scaec tot den
staet van Bailleuy van onse stede van vander Goes
, het deurwaer-
derscap extraordinaris van onsen grooten Rade tot Mechelen
vander residentie van Middelburch in Zeelant, dwelck hij plach te
houden ende exerceren, al noch varierende es, ende mits dien van noode
sij tot vorderinge vander justicie ende gherieve van partijen eenen
anderen daer inne voorsien te werden, doen te weten dat wij 'tselvde
aengemerct ende omme 'tgoed anbringhen ons gedaen vanden
persoon van Servaes Janszoon Ghijbels ende van zijnder nutheyt ende
experientie als hier bevoren gelijcke deurwaerderscapen beduit
hebbende, ende ons volcomenlijck betrouende, sijnder getrouwicheyt ende
goede meesticheyt gehad hier op d'avys van onsen lieven ende getrouwen
die viscalen van onsen groten Rade te Mechelen hebben den
selven Servaes Jansen Ghijbels onthouden, geordeneert ende
ghecommiteert, onthouden, ordeneren ende commiteren bij desen totte
voorseijde officie van deurwaerders extraordinaris van onsen voorseijde
grote Rade vander residentie van Middelburch in Zeelant in
plaetsse vande voorgenomden Floris Scaec, den welcken wij van over-
mits sijnder voorseijde promotie daer van ontlast ende verdraghen
hebben, ontlasten ende verdraghen bij desen gevende den voornoemden
Servaes Jansen volcommen macht, auctority ende sonderlinghen bevel
'tselve officie voort aen te houden exercitien ende bedeucht tot
behoorlijcke executie te stellen. Allen openen brieven , sententien
apointementen ende andre provysien uutgevende ende gemaect,
soo wel van ons als van onsen lieven ende ghetrouwen den
Presedent ende luijden van onsen voorschreven grooten Rade
te Mechelen, de welcken hem gepresenteert sullen worden, ende
daer af hij bij partijen versocht sal wesen ende voorts te
doene alle 'tgene des voorscreven schuldich is een goet
ghetroue deurwaerder extrordinarijs voorschreven schuldich
is ende behoort te doene, alles na volgende de ordenansien


Met vriendelijke groeten,
Michel

dmeerburg
male
Berichten: 12
Fantastisch, heel veel dank voor deze snelle reactie! Dit helpt al enorm. Lukt het ook om naar de andere pagina's te kijken?

gabrielsm
male
Berichten: 400
Stamboom : Grafisch
Stamboom bekijken
Dag Dirk,

Op folio 98 rº (afbeelding 2) is naderhand helemaal bovenaan nog het volgende bijgeschreven:

Copie vanden commissie voor in plaetsse van Floris Schaeck als Bailleuy der stad
Goes geconstittueert sijn voor Servaes Ghijbels als deurwaerder vande Grooten Rade
1565


Hieronder volgt de transcriptie van folio 98 verso (afbeelding 1, links). Gedeelten van sommige woordjes vielen weg in de vouw van het boek. Daar waar mogelijk was heb ik [tussen rechte haakjes] het woord verder aangevuld.

Ghemaect op d'exercitien vander deurwaerders van onsen voorseijde
Grooten Rade tot den rechten, eeren, salarissen, vrijheden, proffijten,
ende vervallen daertoe behoorende, soo langhe ons believen
sal waer op ende van hem daer inne wesende ghetrouwelijck te quijt[en]
de voornoemde Servaes Jansen ghehouden wort dien behoorlick[en]
eet te doene in handen van den voornoemde president van onsen
Groten Rade te Mechelen, heer Jan van Berghen heere van Water-
dijck, dien wij daertoe commiteren ende oock ghenoechsaem causie
ende borchtochte te stellen inde greffie vanden selve Rade naer
ghewoonnelijcke mannieren ontbieden daeromme ende bevelen de
voorseijde presijdent van onsen Groten Rade dat den selven
eed ghedaen , cautie ende borchtochte gestelt zijnde, bij den voor-
noemden Servaes Jansen, soo voorseijt is hij hem stellen ende
instituere van onsen wegen inde posessie ende ghebruijckenisse
van 'tvoorseijde deurwaerdesschap extraordinairis van den Groten
Rade vander resijdentie van Middelburch ende van dien mits-
gaeders vanden rechten, eeren, sollairissen, vrijheden, proffijten
ende vervallen voorschreven hij ende alle ander onsen rechten
officieren ende ondersaten dien dy't aengaen sal, hen doen laten
ghedooghen, rustelijck, vredelijck ende volcommelijck ghenieten
ende ghebruijcken, cesserende alle beletten ende wedersegg[en]
ter contrarien, want ons alsoo belieft, des toirconden hebb[en]
wij ons seghel hier aen doen hanghen. Gegeven in onser sta[d]
van Bruijssel den XIIIᵉⁿ dach van junio in't jaer ons Heeren
1565 van onsen rijcken te wetene van Spanngen, Siesiel[ien]
etc 't Xᵉ ende van Napels 't XXIIᵉ

Op huyden den XXᵉⁿ junio 1565 Servaes Jansen soon gh[...?]
duerweerder extraordynaris vanden Grooten Rade des conninck
vande resedentie van Middelburch in Zeelant gheno[men]


Hieronder de transcriptie van folio 99 recto (afbeelding 1)


In't wytte van desen heeft ghedaen den behoorlicken eed
van sijn voorseijde officio van deurwaerdersscap in handen
van Heer Jan van Berghen, heere van Waterdijck, presedent
vanden voorseijde Groten Rade, daer toe ghecommitteert. Als in
't selve witte staet, te Mechelen ten daghe inde jare
voorschreven ende was ondertekent


[handtekening] Buisset
Ten selven dage compareerde voor mij greffier vanden
voorseijde Grooten Rade onderteekent Mr. Jan Bets, advocaet
postueleerende voor den selven Rade, heeft hem gheconstij-
tueert, ende constytueert bij desen borge ende cautie voor den
voorschreven Servaes Janssen Ghijbels deurwaerder ter cause
van sijn voorseijde officio totter somme van twee hondert ponden
van veertich grooten 't pont, naervolgende d'ordenantie vanden
voorseijde Grooten Rade, ende dat tes tijt toe, de voorseijde Bets
ende cautie bij den Hove ontfanghen van sijnder voorseijde borcht-
ochte ontlast sal wesen, het welcke de voornoemde Ghijbels
heeft belooft te done, 'tsijnder beliefte, obligerende respec-
tijvelijck te causen voorschreven haerlieder persoonen
ende goeden. Was onderteekent


[Handtekening] Buisset

Met vriendelijke groeten,
Michel

Plaats reactie

Terug naar “Paleografie, transcriptie en oude talen”