Plaats reactie

schepenakte Antwerpen SR#87 f°109 R001 Lippelo

hmeeus1
male
Berichten: 76
Invulmodus : grafisch
Stamboomnavigatie : grafisch
Stamboom bekijken
In bijgevoegde akte zou informatie moeten staan over Lippelo in Wommelgem. Kan iemand de te tekst omzetten en/of vertellen wat er juist instaat.
Hartelijk dank
Herman
Bijlagen
SR#87 f°109 R001.docx
(799.82 KiB) 6 keer gedownload

bartjans
bartjans
Berichten: 1460
Invulmodus : tekstueel
Stamboomnavigatie : tekstueel
Stamboom bekijken
Hier het fragment m.b.t. Lippelo:

... dander helft verhuerden
Janne Faes Symoenszone een hoeve met huysinge, hove, lande gx? etc houdende
gestaen te Wommelgem geheten tgoet te Nyeuwelippeloe die Jan Saeftincx lest in
handen? gehadt heeft ingaende te meije anno LXXIIII lest leden ende XII jaer duerende

mvg
Bart

hmeeus1
male
Berichten: 76
Invulmodus : grafisch
Stamboomnavigatie : grafisch
Stamboom bekijken
Hartelijk dank !!!
In hetzelfde schepenregister staat nog tweemaal iets mbt Lippelo.
Ook hier graag een verduidelijking aub.
Vriendelijke groeten
Herman
Bijlagen
SR#87 f°311 R002.docx
(880.98 KiB) 2 keer gedownload
SR#87 f°313 R001.docx
(673.48 KiB) Nog niet gedownload

gabrielsm
male
Berichten: 499
Invulmodus : grafisch
Stamboomnavigatie : tekstueel
Stamboom bekijken
Dag Herman,

Hierbij mijn lezing van de 2 akten:

folio 311 r 002

Jan van Doerne voerscreven bij consente ende bijwesen als voer gaf ende maect in
gerechter gestadiger giften mids zekeren redenen hem daer toe porrende
na zijn lijf ende met eer, Dignen Aert Nouts dochter tot hueren live
geduerende ende niet langer, tsjaers II £ grooten brabants prout communiter. Op zijn hoeve te
Lippeloe bynnen Wommelgheem gelegen met huyse, hove, lande, gronde et pertinentiis
De welke etc. Dandum alle jare opten heiligen Kerssavonde ende daer af dierste
rente verschinen sal ten yersten Kerssavonde na dat de voerscreven Jan van Sompeken
comen sal zijn van live ter doot ende niet eer. Salvo dat des voerscreven
Jans van Sompeken erfgenamen ende nacomelinge de voerscreven II £ grooten lijftochten
selen moegen bewisen, ut supra. Woude etc.


folio 313 r 001

Heer Willem van Berchem Ridder vercocht Adriaen Steedinck

Tsiaers erflic VIII £ grooten brabants prout tunc communiter. Op 1 huysinge metten cleynen
huyskene geheeten tSarazijnshoot daer neffens staende met plaetsen, gronde
ende met alle daer toebehoort , gestaen inde Hoochstrate tusschen Heer Costens van
Berchem ridders sijns broeders huysinge aen deen zide ende de huysinge
geheeten den Moerboom ex altera. Item noch opte helft van 1 hoeven
met huysingen, hove, lande, beemde, gronde ende met alle datter toebehoort
geheeten tgoet ter Lippeloo, daer af dander helft Jouffrouwe Barbelen vanden
Couderborch, wettich gesellynne Jans van Dynther, toebehoort, gestaen ende gelegen
tot Wommelgheem bij Sinte Jans capelle. In diversen parcheelen, gelijc
Jan Saeftincx die in laetscapen
beseten heeft, welke helft boven allen commer, nu ter tijt jaerlicx ter huere
gelt VII £ VII scellinghe grooten brabants. Dandum mediatim Johannis et mediatim Natalis
Te waerne op XXX scellinghe grooten erflic den capellanen tOnser Vrouwen. Item IIII £
erflic Jouffrouwe ...... beghijne te Mechelen. Uten voergenomden huysingen inde
Hoochstrate gestaen, gaende ende anders nyet. Gebraeck yet se et sua. Salvo
dat hij aut sui quitabunt ad placitum teenenmale elken penninc daer af met XVI penninghen ende
met verschinende renten. Dies selen zij dat den voerscreven Adriane
oft zinen nacomelingen 5 jaer te voeren moeten seggen als zij'tquiten willen


Met vriendelijke groeten,
Michel

hmeeus1
male
Berichten: 76
Invulmodus : grafisch
Stamboomnavigatie : grafisch
Stamboom bekijken
Dag Michel,

Hartelijk dank voor het geleverde werk !!!
In de akte op folio 313 wordt melding gemaakt van twee helften. Misschien wel oud Lippelo en Nyenlippelo ....
In het schepenregister 109 f° 129 zou er volgens het regest sprake zijn van en ruil ...
Daar zou ik natuurlijk ook wel het fijne van willen weten . ... Ik weet niet of het stukje op het tweede blad iets met die op het eerste blad te maken heeft ...
Hartelijk dank bij voorbaat !!!
Bijlagen
SR#109 f°228 R001-02.docx
(1.04 MiB) 2 keer gedownload

gabrielsm
male
Berichten: 499
Invulmodus : grafisch
Stamboomnavigatie : tekstueel
Stamboom bekijken
Dag Herman,

Ik heb zo het vermoeden dat jij niet meer zo zeer op zoek bent naar waar ooit het goed van Lippelo precies gelegen was in Wommelgem; maar dat je al verder onderzoek aan het doen bent naar de onstaansgeschiedenis van dat verdwenen landgoed. Daarom hierbij wat meer getranscribeerde tekst van de akte die overigens al op f° 227 v° begint.
De akte gaat over de verdeling van (een deel?) van de nalatenschap van Lodewijck van Ranst en begint met de opsomming van de erfgenamen. Die erfgenamen worden opgesplitst in 2 partijen. Vervolgens worden per partij, de geërfde renten opgesomd die geheven werden op verschillende onroerende goeden:

Jouffrouwe Lysbeth Kiekens met Janne vanden Werve Jacopssone hueren wittigen man
ende mombore voir huer selven. De selve Jan vanden Werve inden name van
Jouffrouwe Dienen Kiekens de voirscreven Jouffrouwe Lysbetten suster die hij hier inne
vervinck ende geloefde te vervane, Jouffrouwe Johanne Kiekens weduwe
wijlen Peters de Bodt cum tutore. Jan ende Pauwels Ravens Adriaens
wittige kynderen sonen daer moeder af was Jouffrouwe Katline Kiekens ex una;
Jouffrouwe Katline Tollincx weduwe lestwerf Willem Spikers cum tutore
voir huer selven ende inden name van Berbelen van Pannenbrugge
die tzij hier inne vervinck, Thomaes vander Elst Janssone dair
moeder af was Jouffrouwe Berbele Tollincx oick voir hem selven ende
inden name van Gielise van Pannenbrugge die hij oick
hier inne vervinck ende geloefde te vervane, in dandere partie.
Bekenden ende verliden onderlinge in beyden partien dat zij
wel ende midlic van malcanderen verlijct, vereffent, gescheiden
ende gedeylt zijn van alle den goeden ende versterffenissen van haven ende
van erven, mobilia et inmobilia, die hen enichsins toecomen
bleven ende verstorven van Lodewijcke van Ranst hueren neve wijlen
van zijnder moeder zijden. Inder manieren hier na verclaert te wetene
als vanden ruerende haefliken goeden dat elck van hen tsine
daer af werdt ende te henwaert heeft. Ende als vanden
onruerende goeden oft ruerende soe sal de voirscreven Jouffrouwe Lysbeth
Kiekens met hueren medeplegeren vander ierster partien ten henwaerts
hebben ende behouden pro se et suis, inden iersten .....


En dan volgt zoals gezegd de opsomming van de verschillende renten die Lodewijck van Ranst heffende was op diverse onroerende goeden (zoals ook beschreven staat in de regesten), waaronder ook het goed te Lippeloo. Deze rente ging dus door vererving over naar de familie Kiekens of de erfgenamen daar van.

Item noch die drie sisteren rocx erflic
die men heeft ende jaerlicx heffende is op sekere goede ende pande
tot Wommelgheem gelegen, geheeten tgoet te Lippeloo.


P.S: de ruil mbt Lippeloo die op f°129 zou moeten staan kan ik toch niet vinden hoor
Met vriendelijke groeten,
Michel

hmeeus1
male
Berichten: 76
Invulmodus : grafisch
Stamboomnavigatie : grafisch
Stamboom bekijken
Dag Michel,
Ik tracht inderdaad uit te vissen waarom een goed in Wommelgem Lippelo heet. In Berchem was er een hof ter Lippelo en mogelijk heeft het daar mee te maken. In zo'n geval kan zo'n lijst van mensen die erven wel nuttig zijn.

De akten waar over een ruil gesproken wordt, dacht ik te vinden in de regesten
SR # 109 f°090 V - 001 01/01/1496 31/12/1496 Jan vanden Werve Jacopssone schepenen en Johanne Kiekens weduwe Peters de Bodt gewisselt; hoeve diemen heet Nyeulippeloo te Wommelgheem beneden de capelle van Sinte Jans en streckende noortwaert aende Schijndt; block heyden geh de Halle te Mortsele comende aen sheerenstrate.

SR # 109 f°092 V - 001 01/01/1496 31/12/1496 Jan vanden Werve Jacopss x Lijsbeth Kiekens, Peter Gheertswilder en Michiel van Breden meesters godshuys Sinte Annen gewisselt op hoeve datmen heet Nyeulippeloe te Wommelgheem benden de capelle van Sinte Jans en streckende noortwaert aende Schijndt; bolock geh de Halle te Mortsele; huys tEedegheem.

Ik wil dus wel een juist weten hoe dat zit met die ruil. Het feit dat er sprake is van het Sint Anna godshuis betekent misschien ook dat er in het (mogelijke) archief van dit godshuis meer te vinden zou zijn over deze bezittingen .....

Hoop doet leven zou ik zeggen en dus zullen we wel zien.
Alvast hartelijk dank voor de hulp.
Bijlagen
SR#109 f°90 V001 1496.docx
(1.42 MiB) Nog niet gedownload
SR#109 f°92 V001 1496.docx
(643.7 KiB) 1 keer gedownload

gabrielsm
male
Berichten: 499
Invulmodus : grafisch
Stamboomnavigatie : tekstueel
Stamboom bekijken
Dag Herman,

De transcriptie van SR#109 f.92 verso vind je (gedeeltelijk) hier: https://nl.geneanet.org/forum/viewtopic.php?f=55260&p=2105974
In vergelijking met de akte op f.90 verso lijkt me deze interessanter omdat er in de akte op f.92 verso een verwijzing wordt gemaakt naar de verkoop van de renten in 1396 door Willem Bode aan Jan van Borsbeke.

Wat is eigenlijk de oudste vermelding van het goed ter Lippeloo in het Felixarchief?

gabrielsm
male
Berichten: 499
Invulmodus : grafisch
Stamboomnavigatie : tekstueel
Stamboom bekijken
Bij nader inzien is in de akte op f°90 v° ook sprake van de verkoop van de rente door Willem Bode aan Jan Borsbeke, geschied in 1396. Vandaar hierbij ook de volledige transcriptie van de akte

Jan vanden Werve Jacopssone coscabinus ex una ende Jouffrouwe Johanne
Kiekens weduwe wijlen Peters de Bodt ^cum tutore^ partibus ex altera. Bekenden
ende verliden onderlinge in beyden partien. Dat zij omme malcanderen te gerievene gewisselt hebben erfrogge omme erfrogge. Sonder
d'een den anderen enige bate oft voirlief toe te gevene in enige manieren
Te wetene dat de voirscreven Jan inder voirscreven wisselingen overgegeven
ende bewijst heeft gaf ter stond over ende bewijsde sonder enich wederroepen
der voerscreven Jouffrouwe Johannen Kiekens die twee sister rocx tsiaeren erfliker
renten die Heylwich Sneckers weduwe wijlen Zweer Suetincx met eenen
momboere huer gegeven metten rechte den voirscreven Janne vanden Werve inder
jaere duysent vierhondert ende negentich twintich dage in aprilii na paesschen
vercocht ende opgedragen heeft prout litteræ ^Antwerpen^ desuper confecta quas tradidit clarius
continet. Droech op. Te waerne van allen commer. Ende mits dese
soe heeft de voirscreven Jouffrouwe Johanne met hueren voirscreven ^momboere^ inder voirscreven
wisselingen wederomme overgegeven ende bewijst; gaf ter stondt over ende bewijsde
sonder enich wederroepen den voirgenomden Janne
vanden Werve de helft van drie sisteren rocx tsiaers erfliker renten daer
af danderhelft Jouffrouwe Lysbeth Kiekens des hueren suster ende des voirscreven Jans vanden
Werve wittigen huysvrouwe toebehoorende is die Willem Bode inden
jare duysent vierhondert driehondert negentich ende sesse opten anderen dach van
oeghste Janne Borsbeke vercocht heeft. Een hoeve ende
goet datmen heet Nyeulippeloo metten huysingen die daer op staen met
hovingen, lande fundo et pertinentiis gestaen ende gelegen bynnen Wommelgheem//
beneden de capelle van Sinte Jans ende streckende noortwaert aende
Schijndt tusschen Ghijsbrechts Connincx goed was ex una ende
de Jouffrouwe goet Vanden Werve was ^ex altera^, verschinende natalis. Ende noch de helft
van eenen sister rocx tsiaers erfliker renten daer af dander helft
der voirscreven hueren suster toebehoort vanden negen viertelen
rocx tsiaers erfliker renten die daer af de viere viertelen rocx erflic
afgequiten ^sijn^. Daer op Claus vander Heyden inden jaere duysent vierhondert
ende XXX , XXVII dage in octobris Willeme Mengaert t'erve gegeven
heeft. Een block houdende omtrent vijf vierendeel luttel min oft
meer, geheeten de Halle, gelegen bynnen Mortsele tusschen des
voirscreven Willems goet was aen deen zijde ende der weduwe wijlen
Henric Quintens erve ex altera, comende met eenen eynde aen sHeerenstrate
verschinende oick jaerlicx te Kerssavonde prout litteræ desuper confecta
quas tradidit clarius continet ende gelijc huer die toecomen
bleven ende verstorven zijn van Lodewijck van Ranst hueren neve
wijlen. Droech op. Te waerne van allen commer

XVIII novembris


Met vriendelijke groeten,
Michel

Plaats reactie

Terug naar “Paleografie, transcriptie en oude talen”