Plaats reactie

Ontcijferen weesakte

efdee1981
male
Berichten: 19
Beste,

Allereerst voor iedereen hier een fijn nieuw jaar gewenst. Meer van het goede, minder van het slechte.

Ik probeer een wezenakte te ontcijferen. Het gaat om over Passchier Mortier, de vader van Passchier, Ampleunis, Joos, Jaencken, Beelken en het kind Passchier van zijn (overleden?) dochter Loyse.

Beelken is de echtgenote van Jan De Duyck, mijn verst bekende voorouder.

Ik heb een aantal dingen zelf kunnen vertalen (vooral het begin en de plaats- en persoonsnamen) maar heel veel verder geraak ik niet. Vooral de drie laatste paragrafen interesseren mij, want daar wordt Jan De Duyck driemaal in genoemd en ik zou héél graag weten wat daar gezegd wordt. De rest van de tekst is natuurlijk ook niet oninteressant (voor mij althans).

Als bijlage de oorspronkelijke akte en hetgeen ik er zelf al van gemaakt heb. De link naar de akte op de site van het Rijksarchief is https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BE-A0516_109055_107759_DUT/inventarisnr/I10905510775972/level/file/scan-index/331/foto/516_0504_000_00072_000_0_0331.

Alvast bedankt voor jullie input!
Bijlagen
Kortrijk_1621_boek_72_Heule_f_5_Paschir_Mortier_516_0504_000_00072_000_0_0325.jpg
passchier-mortier-wezenakte-transcriptie.jpg

gabrielsm
male
Berichten: 338
Stamboom : Grafisch
Stamboom bekijken
Dag Filip,

Het eerste gedeelte van deze wezenrekening is nog met een mooi handschrift opgetekend (alhoewel toch nog een paar woordjes onduidelijk bleven). Maar het tweede gedeelte is in een lastig (soms onleesbaar) handschrift neergepend.
Hierbij alvast een voorzet en poging tot ontcijfering van de tekst. Aanvullingen en verbeteringen zijn nog nodig.

Ampluenis Mortier filius Passchiers in Huele ende Jan Van Overbeke filius Willems
in Lendelede, beede als voochden van Passchier, Antheunis, Joos, Jaentken, Beelken
Mortier fliy Passchiers ende 't kindt natureel van Loyse genaemt Passchierken, verstorven bijder doot
ende overlijden van Agnees Van Hulbussche, der weesen moeder ende grootvrouwe,
te weten om elck het xᵉ inde heelft van een behuusde hofstede, staende ende
ligghende in Huele, met ghelijcken deel vande huusinghe ende catheijlen daermede gaende,
groot in't gheheele ontrent drije bunderen een half, ghehouden vande hove [Bachterhelt?]
Stueren ambacht ende vrije eijghen ende boven desen van inhauelicke catheijlen schulden
van baeten ende andersins zuiver boven alle commeren ende lasten, de somme van xiij lb xij s ix deniers parisis
om elck die rustende zijn onder den vader ende grootheere mits hij de voornoemde kinderen
[...] is in schaeden ende baeten, dit al volgende den schriftelicken staet onderteeckent Ad de Vos
hier rustende [present?] 't volle college vande weesheeren // Op den X en september 1625 zoo
was bij ordonnantie van schepenen geacoordeert aen Ampluenis Mortier bij accorde geaccordeert
de somme van xl lb te reconuereren op den goede Passchijnken, natuerlick kint van Loyse
Mortier ende dit ter cause dat den voornoemde Ampluenis soude ghealimenteert ende onderhouden hebben
de moeder tot haer overlijden al volghens d'appostille op regte, onderteeckent J. Wullens hier
ghesien ende Passchier Mortier grootheere gerestitueert present Wemssone Andries de Bye
Op den xviij ᵉⁿ february 1627 zoo brochten den vader over in prouficte vande bovenschreven weesen
de vier deelen van thiene vande helft vande bovenschreven behuusde hofstede ende lant als hij over [...]
weesen uutgroot heeft [...] Ampluenis Mortier, Passchier Rossel getraut hebbende Maijken Mortier
ende den voornoemde Ampluenis als d'actie hebbende over Barbel Mortier, te weten voor elck deel xxvij lb parisis,
maekende 't saemen iᶜviij lb parisis danof betaelt ende smeltende is over vercoopinghe van [...] over
huen deel elck uijt xviij s parisis ende de resterende somme die is betaelt bij den vader in minderynghe
van huerlieden weese pen[ningen?]. Actum present Mailfaict ende Caysien

Opden xxvij september xviᶜ xvij so brochten beede de voochden overe bij zeker
schriftelicke uutgrootynghe vande goede hemlieden weesen toecomende bij der doot
van Lauwers Van Huelbussche, heurlieder ouden oom, voor ende ten
proufficte van elcke weese tot vijftich scelling parisis. Rustende onder
Passchier Mortier heurlieder vader. De zelve uutgrootynghe ghescreven ende
onderteeckent bij Andries De Vos deelsman hier binnen rustende
Op den vᵉⁿ july 1628 zoo relateerde Loys de la Tombe dat schepenen Jaentken
haer selfs vrauwe ghemaect hadden ende illico comparerende hielt hem vernoucht
nopende het bewijs van haer goet ontslaende etc. 

Den xixᵉⁿ  Juny 1634 verclaerde Passchier ghehuwet te zijne ende Jan de
Duycen filius Joos in Heule Beelken ghetraut t'hebben kennende henlieden
vernoucht vande bewese vande voorschreven goede ontslaende [1 lb parisis?] present 't volle
college

Den 3 [... ...] brochte Ampluenis Mortier voocht over 't goet Joos
noch weese metgaders Passchierken naturel kindt van Loyse Mortier
verstorven van Passchier Mortier vader van de voornoemde Joos ende grootvadere
maternel van 't voornoemde Passchierken te weten om elck d'helft van xᶜ
vij [...] het [...] inde prochie van Cuerne onder d' [Heerlijchede?] vande hove
danof de zuijt helft competeert Joos ende de noort helft
Passchierken. Item competeert 't voornoemde Passchierken eene schult van 36 [lb parisis?] ten laste
van Jan De Duijck. Daer teghens es hij belast met 72 [lb parisis?] die Janneken Mortiers
filia Passchier goet heeft over ghelijcke somme bij haer betaelt aen Jan Mortier
over xv maenden [...] vande 4 [..] weese
Item om Joos LX [lb parisis?] te [...] aen Jan de Dunck smeltende hiermede
der weesen successie van Agnees Van Hulbussche moedere vande voornoemde Joos
ende grootmoedere van Passchierken al volghende den staet onderteeckent A De Vos
hier rustende [...] present d'heer Michiel de Bele die verclaert bij ende [...]
gheweest te zijne in't maeken vande 5 [..] staet


Met vriendelijke groeten,
Michel
Laatst gewijzigd door gabrielsm op 14 januari 2021, 18:15, 6 keer totaal gewijzigd.

efdee1981
male
Berichten: 19
Hallo Michel,

Wauw! Dit is echt wel meer dan een voorzet en een poging. Hiermee schiet ik een pak op. Het is de eerste keer dat ik een weesakte zo nauwkeurig probeer te bestuderen dus bovenop het schrift zijn ook de gebruikte taal en termen voor mij een barrière, en ik heb nu het gevoel dat er toch al heel wat van de sluier opgelicht is.

Super bedankt hiervoor.

Vriendelijke groeten,
Filip

gabrielsm
male
Berichten: 338
Stamboom : Grafisch
Stamboom bekijken
Dag Filip,

Heb intussen nog een paar kleine aanvullingen en aanpassingen gedaan. Onder andere op de voornaam van de vader van Jan de Duijck. Zoals ik hem lees is zijn voornaam "Joos". Voor de kerk zou hij dus "Judocus" geheten hebben.

Een handig hulpmiddel om de betekenis te achterhalen van destijds gebruikte woorden en termen (en die heden ten dage in onbruik zijn geraakt) zijn de historische woordenboeken van het instituut voor de Nederlandse taal: http://gtb.inl.nl/search/

Met vriendelijke groeten,
Michel

efdee1981
male
Berichten: 19
Hallo Michel,

Hoe kom je bij Joos uit? Voor mij is die naam hetzelfde als de "Jan" die op het einde van de voorgaande regel staat - ik zie wel nog "een krabbel" staan tussen "fg Jan" en "in Heule" die ik niet kan thuisbrengen (voor mij is dat een verloren gelopen E?). Op zich is het niet onmogelijk hoor, de eerste zoon die Jan en Beelken hebben noemt Passchir (naar de vader van Beelken) en de tweede zoon noemt Judocus (eventueel naar de vader van Jan dan).

De Passchir in die paragraaf (diegene die verklaart getrouwd te zijn) zal waarschijnlijk de zoon van vader Passchir zijn - ik dacht dat het een vreemde manier was om te zeggen dat vader kwam zeggen dat zijn dochter getrouwd was, maar ik snapte niet waarom er én gehuwd én getrouwd stond. Waarschijnlijk gaat het dus om twee aparte huwelijken daar, nl. dat van Passchir (jr) en dat van Beelken.

Bedankt voor je hulp en interesse!

Vriendelijke groeten,
Filip

gabrielsm
male
Berichten: 338
Stamboom : Grafisch
Stamboom bekijken
Dag Filip,

Die verloren krabbel is de letter "s", Dat er een flinke spatie zit tussen het voorgaande woord en die krabbel wil bij die oude handschriften niet per se te betekenen dat ze niet bij elkaar horen.
De letter "n" op het einde van een woord heeft bijna altijd een neergaande haal. Bij dit handschrift soms gevolgd door het begin van een opgaande haal, richting volgende letter. Een voorbeeldje daarvan vindt je 10 regels verder: van Jan de Duijck ...

De uitleg die ik nu geef is natuurlijk mijn interpretatie van hoe ik die naam lees. Om 100% zeker te zijn van zijn vaders naam zou je natuurlijk nog meerdere bronnen moeten kunnen bestuderen.

Met vriendelijke groeten,
Michel

efdee1981
male
Berichten: 19
Hallo Michel,

Wauw, je hebt helemaal gelijk. Het is subtiel maar overal waar ik zeker ben dat Jan staat is er inderdaad een beetje een neerwaarts krulletje. En de naam Joos komt nog een aantal keer ondubbelzinnig voor in de tekst (er is een zoon van Passchir die Joos noemt) en daar komt de naam van Jans vader goed mee overeen.

Ik zou maar al te graag meer documenten vinden waarin Jans vader vermeld wordt, maar dat is een moeilijkheid. Geen doopakte, huwelijksakte of overlijdensakte van Jan zelf, en de familie toen waren geen poorters en lieten zover ik tot nu toe heb kunnen vinden ook geen wezenakten na. Ik was dus al extatisch toen ik zag dat in dit document een naam aan zijn vader gegeven werd!

De zoektocht gaat voort, maar je hebt me echt al enorm vooruit geholpen. Bedankt!

Vriendelijke groeten,
Filip

bartjans
bartjans
Berichten: 1410
Stamboom : Niet grafisch
Stamboom bekijken
Nog enkele pogingen tot vervollediging

Ampluenis Mortier filius Passchiers in Huele ende Jan Van Overbeke filius Willems
in Lendelede, beede als voochden van Passchier, Antheunis, Joos, Jaentken, Beelken
Mortier fliy Passchiers ende 't kindt natureel van Loyse genaemt Passchierken, verstorven bijder doot
ende overlijden van Agnees Van Hulbussche, der weesen moeder ende grootvrouwe,
te weten om elck het xᵉ inde heelft van een behuusde hofstede, staende ende
ligghende in Huele, met ghelijcken deel vande huusinghe ende catheijlen daermede gaende,
groot in't gheheele ontrent drije bunderen en half, ghehouden vande hove Bachterhelst(=Bachterelst)
Stueren ambacht ende Vrij Eijgh(endom) ende boven desen van inhauelicke catheijlen schulden
van baeten ende andersins zuiver boven alle commeren ende lasten, de somme van xiij lb xij s ix deniers parisis
om elck die rustende zijn onder den vader ende grootheere mits hij de voornoemde kinderen
houden(de)? is in schaeden ende baeten, dit al volgende den schriftelicken staet onderteeckent A. de Vos
hier rustende present 't volle college vande weesheeren // Op den X en september 1625 zoo
was bij ordonnantie van schepenen geacoordeert aen Ampluenis Mortier bij accorde geaccordeert
de somme van xl lb te recouvereren op den goede Passchijnken, natuerlick kint van Loyse
Mortier ende dit ter cause dat den voornoemde Ampluenis soude ghealimenteert ende onderhouden hebben
de moeder tot haer overlijden al volghens d'appostille op regte, onderteeckent J. Wullens hier
ghesien ende Passchier Mortier grootheere gerestitueert a(ctum) present weseheeren? Andries ende …
Op den xviij ᵉⁿ february 1627 zoo brochten den vader over in prouficte vande bovenschreven weesen
de vier deelen van thiene vande helft vande bovenschreven behuusde hofstede ende lant als hij over des(elven)
weesen uutgroot heeft. Item? Ampluenis Mortier, Passchier Rossel getraut hebbende Maijken Mortier
ende den voornoemde Ampluenis als d'actie hebbende over Barbel Mortier, te weten voor elck deel xxvij lb parisis,
maekende 't saemen iᶜviij lb parisis danof betaelt ende smeltende is over vercoopinghe van boomen over
huen deel elck uijt xviij s parisis ende de resterende somme die is betaelt bij den vader in minderynghe
van huerlieden weese pon(den). Actum present Mailfaict ende Caysien

Opden xxvij september xviᶜ xvij so brochten beede de voochden overe bij zeker
schriftelicke uutgrootynghe vande goede hemlieden weesen toecomende bij der doot
van Lauwers Van Huelbussche, heurlieder ouden oom, voor ende ten
proufficte van elcke weese tot vijftich scelling parisis rustende onder
Passchier Mortier heurlieder vader. De zelve uutgrootynghe ghescreven ende
onderteeckent bij Andries De Vos deelsman hier binnen rustende
Op den vᵉⁿ july 1628 zoo relateerde Loys de la Tombe dat schepenen Jaentken
haer selfs vrauwe ghemaect hadden ende illico comparerende hielt hem vernoucht
nopende het bewijs van haer goet ontslaende etc.

Den xixᵉⁿ Juny 1634 verclaerde Passchier ghehuwet te zijne ende Jan de
Duycen filius Joos in Heule Beelken ghetraut t'hebben kennende henlieden
vernoucht vande bewese vande voorschreven goede ontslaende [1 lb parisis?] present 't volle
college

Ten voorschreven daeghe brochte Ampluenis Mortier voocht over 't goet Joos
noch weese metgaders Passchierken naturel kindt van Loyse Mortier
verstorven van Passchier Mortier vader van de voornoemde Joos ende grootvadere
maternel van 't voornoemde Passchierken te weten om elck d'helft van xᶜ
vij R(oed)en het Rockmes (toponym?) inde prochie van Cuerne onder d' Heerlijchede vande hove [=Ten Hove?]
danof de zuijt helft competeert Joos ende de noort helft
Passchierken. Item competeert 't voornoemde Passchierken eene schult van 36 [lb parisis?] ten laste
van Jan De Duijck. Daer teghens es hij belast met 72 [lb parisis?] die Janneken Mortiers
filia Passchier goet heeft over ghelijcke somme bij haer betaelt aen Jan Mortier
over xv maend v(er)houdenisse vande 4 voorschreven weese
Item om Joos LX [lb parisis?] te haelen aen Jan de Duuck smeltende hiermede
der weesen successie van Agnees Van Hulbussche moedere vande voornoemde Joos
ende grootmoedere van Passchierken al volghende den staet onderteeckent A De Vos
hier rustende overbrocht present d'heer Michiel de Bels die verclaert bij ende aene
gheweest te zijne in't maeken vande 5 voorschreven staet

mvg
Bart

efdee1981
male
Berichten: 19
Hallo Bart,

Sorry, ik zie dit bericht nu pas. Enorm bedankt. Het vult inderdaad nog een paar belangrijke gaten. Hopelijk kan ik met de hulp die jullie gegeven hebben volgende keer zelf ook wat verder geraken.

Nog een paar vragen over de inhoud, misschien dat één van jullie beiden er mij op kan antwoorden.

a) Wat was de aanleiding van het opmaken van deze akte? Eerst dacht ik dat het was omdat de vrouw (Agnees) gestorven was en dus bij het mogelijke overlijden van Passchier de kinderen wees zouden worden - maar met de transcriptie in hand klinkt het eerder alsof Passchier al gestorven is en dat het gaat over wat de wezen erven bij mogelijk overlijden van hun moeder Agnees.

b) In 1634 juni worden er enkele verklaringen gedaan over huwelijken. Maar Jan en Beelken hebben op dat moment al 4 kinderen, hun eerste werd geboren in 1628. Hebben ze gewoon lang gewacht om dat eens te laten opschrijven, of kan daar een andere reden voor zijn? Wat wordt er geschreven over die ene Parijse pond?

c) Voorlaatste en laatste paragraaf: Jan De Duyck heeft een schuld tov Passchierken van 36 lbp. Passchierken (of Jan?) heeft een schuld van 72 lbp aan Janneken, en dan iets van Janneken die iets betaalt heeft aan Jan Mortier? Jan heeft ook een schuld van 60 lbp aan Joos, wat op een of andere manier een erfenis van Agnees opheft? Versta ik dat allemaal goed?

Alvast bedankt & vriendelijke groeten,
Filip

gabrielsm
male
Berichten: 338
Stamboom : Grafisch
Stamboom bekijken
Dag Filip,

Het transcriberen van een tekst is één zaak. Maar doordat de destijds gebruikte zinsbouw en het woordgebruik afwijken van het hedendaags Nederlands en door het ontbreken van interpuncties is het begrijpen van die getranscribeerde tekst niet altijd evident.
Er moeten in deze zaak trouwens ook wat rechtshandelingen verricht zijn geweest die hier niet beschreven zijn. Meer dan waarschijnlijk zou je die wel terug moeten kunnen vinden in de schepenregisters. De antwoorden die ik je kan geven zijn degene waarvan ik het antwoord uit deze tekst kan halen.

a. De aanleiding voor deze registratie in het weesboek is het overlijden van Agnees Van Hulbussche. Agnees is gestorven voordat haar man is overleden. Op het moment van haar overlijden werden haar minderjarige kinderen als wees beschouwd en kwam de hele procedure in gang, inclusief dus ook deze registratie in het weesboek. De woorden "verstorven bij der doot en overlijden van Agnees Van Hulbussche " geven aan dat Agnees is overleden en dat haar wettige erfgenamen (in dit geval haar kinderen en haar man) hun rechtmatige deel van haar erfenis verkrijgen. Voor haar man is dat de helft en voor de 10 kinderen ieder het tiende van de andere helft. Passchier Mortier mag een gedeelte wat aan de minderjarige kinderen toekomt behouden mits hij die kinderen onderhoudt "in schaeden ende baeten

b. Waarom pas in 1634 in het weesboek het huwelijk van Beelken werd opgetekend is mij ook niet bekend.
Wat betreft die ene parijse pond, dat was een onzekerheid in de transcriptie (was geschreven tussen rechte haakjes en met een vraagteken). De transcriptie moet daar echter aangepast worden. De juiste transcriptie is "etc" ipv "1lb parisis ". Etcetera gebruikte men om niet steeds opnieuw de gebruikelijke uitdrukkingen te moeten opschrijven. In feite moet je daar dus lezen: "Kennende henlieden vernoucht vande bewese vande voorschreven goede ontslaende haere voochden ende alle andere".

c. Van de laatste alinea's begrijp ik al even veel als wat jij er van begrijpt. Er zijn blijkbaar wat "uutgrootinghe" geweest. Maar wie nu wie heeft uitgekocht en voor welk bedrag, is in deze tekst niet duidelijk. Maar dit zou je dus terug moeten kunnen vinden in de schepenregisters.

Vraagje van mijn kant. Heb je een vermoeden van de plaats van herkomst van Jan de Duyck? Was dat Heule of heb je een vermoeden dat hij van elders kwam? En hoe ben je tot de conclusie gekomen dat hij geen buitenpoorter was?

Met vriendelijke groeten,
Michel

efdee1981
male
Berichten: 19
Hallo Michel,

Bedankt voor de verduidelijking van punt (a). Ik twijfelde omdat ik gevonden had dat "verstorven" niet noodzakelijk verleden tijd was, en dacht dus dat er misschien stond dat ze zouden erven op het (toekomstige) moment dat hun moeder zou sterven. Jouw uitleg houdt veel meer steek.

Voor punt (b), het laatste stuk komt er dan op neer dan Beelken en Passchier (fs Lowyse) ondertussen volwassen zijn en dus geen voogden meer nodig hebben?

Bedankt voor de hint van de schepenakten, daar ga ik zeker ook eens in rondneuzen dan.

Wat betreft jouw vraag - ik weet zo goed als niets van Jan behalve dat hij kinderen gehad heeft in Heule.
* De registers voor huwelijken en begrafenissen beginnen daar pas eind 17de eeuw dus daar staat hij niet in vermeld.
* Zijn eerste kind met Beelken was in 1628 dus veronderstel ik dat hij kort daarvoor getrouwd zal zijn, en dat hij waarschijnlijk voor 1605 geboren is. De doopregisters van Heule beginnen pas in 1605 en daar staat hij ook niet in.
* Alle geboorten in Heule tussen 1605 en 1690 zijn nakomelingen van hem of zijn kinderen.
* De meter van Beelken de Duick (zijn eerste dochter, °1628) is Cateleyne Duick. Verder is er geen enkele Duyck die het peter- of meterschap van zijn kinderen (hij had er in totaal minstens 5) opnemen.

De combinatie van die gegevens doet mij denken dat er in die tijd geen andere Duycken in Heule waren en dat hij dus van elders kwam. De zinsnede "Jan fs Joos in Heule" deed mij even denken dat ze bedoelden dat Joos zelf ook in Heule woonde, maar dat is nogal dunnetjes om van uit te gaan denk ik.

Jan wordt niet vermeld in de lijst van Kortrijkse buitenpoorters in Heule (andere naamgenoten evenmin). Het kan natuurlijk dat hij buitenpoorter was geregistreerd elders, maar dan zou ik ergens toch verwachten dat zijn kinderen het poorterschap doorzetten in Heule. De naam Duyck komt wat dat betreft ook niet voor in de 20e penningkohieren van 1571 voor Heule, noch in de lijst van weerbare mannen van de kasselrij Kortrijk (1638), noch in de poorterij van Menen. Er zijn wel buitenpoorters van Kortrijk in en weesakten in andere plaatsen (Tielt, Oostrozebeke, ...) maar tot nu toe heb ik geen link kunnen vinden.

Momenteel wacht ik op DNA-resultaten van een afstammeling van de tak van Tielt om te bevestingen of ontkrachten dat beide takken dezelfde oorsprong kennen, maar los van het ja/nee antwoord ga ik daarmee natuurlijk ook niet weten waar de link juist zit.

Bedankt voor je interesse!

Vriendelijke groeten,
Filip

gabrielsm
male
Berichten: 338
Stamboom : Grafisch
Stamboom bekijken
Dag Filip,

Niet dat het veel uitmaakt in jouw zoektocht naar jouw rechtstreekse voorvaderen, maar de Passchier in punt b is de zoon van Passchier Mortier (de oude) en Agnees van Hulbussche.
De zoon van Loyse Mortier, eveneens Passchier genaamd, wordt (op de voorgaande pagina) d.d 4 februari 1644 vermeld als zijnde gehuwd.

Rekening gehouden met jouw bevindingen lijkt het er inderdaad sterk op dat de herkomst van de familie Duyck niet in Kortrijk ligt. Zijn er misschien regesten gemaakt van de schepenakten uit Tielt, Oostrozebeke,...? Of zijn de originele schepenregisters van die plaatsen te doorzoeken? Misschien dat daarin een spoor naar Heule leidt?
Hopelijk levert ook het DNA onderzoek een bouwsteentje op waar misschien toch verder omheen gebouwd kan worden.

Veel succes met je zoektocht!

Met vriendelijke groeten,
Michel

efdee1981
male
Berichten: 19
Hallo Michel,

Ja sorry, inderdaad, Passchier jr, niet Passchier van Lowyse. Er lopen daar wat Passchiers rond (er zijn bovendien verschillende kinderen van Passchier sr. die zelf ook nog eens een zoon Passchier hebben...).

Ik heb een aantal wezenakten uit Tielt, Meulebeke, Oostrozebeke etc waar ik eens moet doorgaan, in de hoop daar een Jan te vinden die zijn huwelijk met Beelken laat optekenen...

Met schepenakten zelf heb ik nog geen ervaring. Wat voor zaken in context van een eventuele verhuis zou je daarin kunnen vinden?

Het is allemaal een werk van lange adem, maar goed, 't zou jammer zijn moest de puzzel ineens opgelost geraken, nietwaar. Terloops ben ik nog bezig met het opzoeken van zowat alle Duycken en varianten die (althans volgens de klappers vd parochieregisters) geboren zijn in WVL... Uiteindelijk komt er hopelijk wel iets uit de bus.

In ieder geval bedankt voor je hulp tot nu toe!

Vriendelijke groeten,
Filip

Plaats reactie

Terug naar “Paleografie, transcriptie en oude talen”