Plaats reactie

Scheiding en deling Westerlo

wimpeeters
male
Berichten: 218
Stamboom : Niet grafisch
Stamboom bekijken
Hallo,

Ik ben al een hele week aan het proberen om bijgevoegde scheiding en deling fatsoenlijk ontcijferd te krijgen maar het lukt me niet. Onderstaand wat ik al heb kunnen maken van het eerste blad. Is er iemand die dit kan verbeteren en aanvullen?

1. Scheijdinge ende deijlinge van den verstorven
2. Erffelijcke goed(er)en ende erffelijcke renten
3. Achtergelaten bij Maria Gheeben dochter wijlen
4. Petrus Gheeben gedaen bij de gelijcke hunnen
5. Erffgenaemen te weten van d’eerste erffgenaemen
6. Willem Gheeben en oock voor sijnen sone
7. Willem met zijn suster Anna Gheeben daer bij
8. Haeren man Jacop Ghijben Item de suster
9. Der voorst(aende) Mareijnken Gheeben ende dat voir
10. Van Willem Van Kerchoven haeren wettigen man
11. …
12. Oock de voorst(aende) Maria suster te weten
13. Dielis #ende Jan Van …, Cathelijn Van …
14. Ende de voorst(aende) Dielis als momber van de
15. Kinderen Jacop Van …broeck Item d’erffgenaemen
16. Cathelijne Gheeben #te weten …
17. Voor sijn susters en broeders met oock voor?
18. Kinderen van Jacop … daer moeder aff
19. Was Anna … daer hij momboir aff was
20. Ende Jan … als momboir van (de) kinderen
21. … en d’erffgenaemen Beycken?
22. Gheeben te weten Jacop Van (De) … hunne
23. Soone welcke gelijcke erfgenaemen te samen
24. Bij lothinghe ende ….
25. Soo voorst(aend) is gedeelt in stucken, peerten soo
26. Naervolcht alle erfelijcke goederen #ende renten …
27. Te Olmen? … ende … bij den
28. … wijlen Maria Gheeben met nochtans
29. Sulcken ver… conditie ende …
30. Bespreeck? Oock de selven goeden alles? Ingelijcks van
31. Hun bij dese intgedeelt alsoo voor welcke?
32. Ende erffel(ijck)? Sullen blijven …
33. …
34. … oft oijck wettighe cavelinghe …
35. Lasten ….
36. Sullen d’erffgenaemen gelijckelijck den selven malcanderen
37. Helpen dragen ende betalen … ende
38. Chijnsen … elck van … goeden …
39. … betalen.

40. In den eersten aen erffgenaemen Willem Gheeben is
41. Bevallen en intgedeijlt de helft van een stuck erve geheeten
42. Den Hove? Met noch …

thx
Wim
Bijlagen
WLO-OGA739-021.JPG
WLO-OGA739-022a.JPG
WLO-OGA739-022b.JPG

bartjans
bartjans
Berichten: 786
Stamboom : Niet grafisch
Stamboom bekijken
Voorlopig kan ik er dit al van maken:

4.  Petrus Gheeben gedaen bij den gelijcke haren
5.  erffgenaem(en) te weten voir d’ierste erffgenaem(en)
6.  Willem Gheeben en(de) daer voir sijnen soone

9.  der voirs(taende) Marienijken Gheeben ende daer voir
10.  voir Willem Van Kerchoven haeren wettigen man.
11.  Item d'erffgenaem(en) (doorstreept: d'erffgenaemen) Anna Gheeben
12.  oock der voirs(taende) Marien suster te weten
13.  Dielis #ende Jan Van Steenbroeck, Cathelijn Van Steenbroeck
14.  ende de voirs(taende) Dielis als momboir van de
15.  kinderen Jacops Van Steenbroeck. Item d’erffgen(aemen)
16.  Cathelijne Gheeben #te weten Ariaen Bruers? staende
17.  voir sijn susters en(de) broeders met oock de voir-
18.  kinderen van Jacop Creemers daer moeder aff
19.  was Anna Beckers daer hij momboir aff was
20.  ende Jan Sprengers als momboir van (de) kinderen
21.  Jans Debeckeren? Item d’erffgenaemen M??aeycken
22.  Gheeben te weten Jacop Van (De) Vreecken? haren
23.  soone welcke gelijcke erfgenaem(en) te samen
24.  bij lotenge ende gewerpe cavelingen hebben
25.  Soo voirs(taend) is gedeijlt in seeckere peerten soo
26.  naervolchende alle erfelijcke goedenis #aen renten# hen
27.  te samen? achterlaten bleven? ende verstorven bij de
28.  voirnoem(de) wijlen Marie Gheeben met nochtans
29.  sulcken ristrictie, conditie ende merckelijck
30.  bespreck daer de selven goeden eeneniegelijck voir
31.  hen bij dese aengedeijlt alsoo voir eewel(ijcks)
32.  ende erffel(ijck) sullen blijven sonder eenich wederoepen
33.  oft thegenseggen inwerpen? oft revocatie sonder argulist.
34.  Item oft oijck op eenige cavelingen eenige
35.  lasten quamen dan in desen wordt geexpresseert
36.  sullen d’erffgenaem(en) gelijckelijck de selve mallecanderen
37.  helpen dragen en(de) betalen. .. belangende de
38.  chijnsen sal elck van sijne paert en(de) goeden (doorstreept: dragen)
39.  de selven duer op vuytgaen alleen dragen en(de) betalen.

40.  In den iersten den erffg(en)amen Willem Gheeben is
41.  bevallen en(de) aengedeijlt de helft van een stuck erve geheeten

Bart

basdenbrok
male
Berichten: 721
Mooi! Ik had ook een voorlopige versie liggen. Was leuk om te vergelijken.
Afgezien van kleine lettertjes hier en daar, kan ik nog toevoegen:

8. (...) item de suster
9. der voirs. Marien, IJken Gheeben

IJken komt terug op de tweede pagina (tweede lot)

21. Jans de Becker -- komma -- item d'erffgena[m]en Baeijcken

Ook Baeijken komt terug op de tweede pagina (vijfde lot)

26. nairvolcht alle erfelijcke goedens #ende renten# hen

streepje boven en

Op pagina twee worden ook goederen en renten verdeeld.

Bas


wimpeeters
male
Berichten: 218
Stamboom : Niet grafisch
Stamboom bekijken
Dag Bart en Bas,

Hartelijk dank hiervoor! Petje af, dit overtreft echt mijn verwachtingen, ik had niet verwacht dat dit zo goed als volledig te ontcijferen zou zijn. Ik hoop ooit ook dit niveau van transcriberen te halen. Maar dat komt misschien nog wel, ben er nog maar 3 jaar mee bezig. Ik ga nu eens proberen het volgende blad volledig te transcriberen aan de hand van jullie correcties en aanvullingen.

Ik ben ondertussen eens op zoek gegaan in de PR van Westerlo en heb wel enkele koppels gevonden die voorkomen in deze akte. Ook bij de doopgetuigen duiken namen op die voorkomen.

744 Anna Geeben is geboren rond 1575.
Anna was gehuwd met Jacobus Gijbens, zie 2211.
Van Jacobus en Anna zijn vier kinderen bekend:
1 Guilielmus Gijbens is gedoopt op woensdag 18 november 1598 te Westerlo (doopgetuige waren Joannes Vander Veken
en Catharina Van Genechten), zie 2209.
2 Adrianus Bloems is gedoopt op zondag 16 januari 1600 te Westerlo (doopgetuige waren Marcellus Beckers en Elisabeth
N.N).
3 Maria Gijbens is gedoopt op donderdag 5 februari 1604 te Westerlo (doopgetuige waren Anna Matthijs en Jacobus
Cremers
), zie 2221.
4 Petrus Gijbens is gedoopt op zaterdag 29 juli 1606 te Westerlo (doopgetuige waren Joannes De Becker en Anna N.N), zie
2226.

==========================================

3367 Jacobus Cremers.
Jacobus was gehuwd met Anna Beckers.
Van Jacobus en Anna is een kind bekend:
1 Jacobus Cremers is gedoopt op zondag 1 mei 1605 te Westerlo (doopgetuige waren Petrus Van Echelpoel en Catharina
Van Genechten), zie 3368.

==========================================

16710 Elisabeth Vanden Cloot is geboren rond 1574.
Elisabeth was gehuwd met Joannes De Becker, zoon van Petrus De Becker. Joannes is geboren rond 1571.

25.02.1593.
Dielis B.......... en Jan De Becker verkopen aan Willem Verhaustraeten X Cathelijne Van Steenbroeck.
Bron: Schepenakten Westerlo, 1589-1638, p. 029.
30.03.1593.
Henrick Van Wauwer verkoopt aan Jan De Becker.
Bron: Schepenakten van Westerlo, 1589-1638, p. 031.

Van Joannes en Elisabeth zijn drie kinderen bekend:
1 Catharina De Becker ook genaamd Anna is gedoopt op vrijdag 10 mei 1596 te Westerlo (doopgetuige waren Nicolaus
De Neve en Anna Geeben), is begraven op donderdag 14 november 1669 te Westerlo (4). Catharina werd 73 jaar, 6
maanden en 4 dagen.
Catharina trouwt (kerk) op zondag 30 juni 1619 te Westerlo op 23-jarige leeftijd met Guillielmus Esmans, zie 12481.1.
2 Petrus De Becker is gedoopt op woensdag 27 januari 1599 te Westerlo (doopgetuige waren Petrus Willems en Catharina
Van Steenvoort).
3 Maria De Becker is gedoopt op vrijdag 1 maart 1602 te Westerlo (doopgetuige waren Jacobus Gijlen en Ida Geeben).

mvg
Wim

Plaats reactie

Terug naar “Paleografie, transcriptie en oude talen”