Homepage Geneanet > Algemene gebruiksvoorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden

Geneanet voert een ‘Privacybeleid’ in en wijzigt de Algemene gebruiksvoorwaarden (AGV). Deze bijgewerkte versie is van kracht vanaf 1 oktober 2021. Voor meer informatie gelieve deze pagina te raadplegen.

(Voor het laatst bijgewerkt: 15 november 2023)

Inhoud


1. Voorwoord
2. Definities
3. Presentatie van de Service
4. Gebruik van de website
5. Geneanet Premium
6. Hosting van de genealogische gegevens
7. De service ‘Genealogisch Testament’
8. Eigendom en het niet-verkopen van genealogische gegevens van de leden
9.De service ‘Gespreksforum’
10. De service ‘Geneanet Berichten’
11. Aansprakelijkheid van de gebruiker van de website
12. Aansprakelijkheid van Geneanet
13. Intellectueel eigendom
14. Wijziging van de website en van onderhavige gebruiksvoorwaarden
15. Overmacht
16. Overige

1. Voorwoord

Dewebsite Geneanet (hierna: de ‘Website’) is een via internettoegankelijke website op het adres www.geneanet.org, een uitgave vande onderneming Geneanet SAS, geregistreerd in het Registre duCommerce et des Sociétés in Parijs onder nummer B 428 812 572,met een kapitaal van 53.814,40 € en intracommunautair btw-nr.FR 60428812572, waarvan het hoofdkantoor gevestigd is op Rue deVaugirard 165 bis, 75015 Parijs, Frankrijk. De website heeft totdoel het voor iedereen mogelijk te maken om stamboomonderzoek uit tevoeren.

De website Geneanet wordt gehost door het bedrijf Geneanet SAS, gevestigd aan de Rue de Vaugirard 165 bis, Parijs (15e arrondissement), Frankrijk. De directeur van de publicatie van de Geneanet-website is Dhr. Christophe Becker, algemeen directeur van de onderneming Geneanet SAS.

Geneanetbiedt op zijn Website een uitgebreide keuze aan webservices aan(hierna: ‘de Service’/’de Services’) op het gebied vanstamboomonderzoek en familiegeschiedenis. De service‘Online-stambomen’ is tevens beschikbaar voor mobiele apparaten(smartphones en tablets), door apps te downloaden op Google Play ende App Store.

Hetgebruik van de Website of een deel daarvan impliceert dat degebruiker volledig instemt met onderhavige Algemenegebruiksvoorwaarden en verplicht hem/haar tot de strikte nalevingdaarvan.

Deze Algemene gebruiksvoorwaarden zijn te raadplegen via het inschrijfformulier van de Website en in de rubriek ‘Algemene gebruiksvoorwaarden’, in de voettekst van de Website. Tenzij nadrukkelijk anders is gesteld, zijn nieuwe services en wijzigingen van bestaande services onderworpen aan ondehavige Algemene gebruiksvoorwaarden.

(Terug naar inhoudsopgave)

2. Definities

2.1. Leden en gebruikers van de website

Geneanet:De onderneming Geneanet SAS en alle entiteiten van dezelfde groep,hetzij zusterbedrijven, moederbedrijven of filialen.

Gebruikers:Iedereen die de website bezoekt en/of gebruik maakt van om het evenwelke door de Website aangeboden service. Een gebruiker kanverschillende statussen hebben: gebruiker, lid of Premium-lid.

Leden:Alle gratis op de Website ingeschreven gebruikers, die bij hetinloggen op de website als zodanig wordt herkend. Inschrijving op deWebsite verschaft hem/haar toegang tot bepaalde services waaronder deGeneanet-account.

Premium-leden:Alle leden die een Premium-abonnement hebben afgesloten door hethiertoe bestemde formulier in te vullen en die hiervoor eenforfaitair bedrag hebben betaald. Het Premium-abonnement geefttoegang tot verschillende voordelen, die geraadpleegd kunnen wordenin de lijst op de pagina ‘Geneanet Premium’ van de Website.

Geneanet-account:alle persoonlijke gegevens van het lid, zoals gedefinieerd in artikel2.2.1, die het lid vrijelijk kan beheren (toevoegen, verwijderen,wijzigen van gegevens). Bepaalde accountgegevens zijn verplicht omvan bepaalde services gebruik te kunnen maken (bijvoorbeeld:postadres voor iedereen die zijn stamboom op Geneanet wilpubliceren).

Bijdragend lid: lid van de Website die zijn/haar persoonlijke archieven deelt via de verschillende op de Website beschikbare services.

2.2. Gegevens

2.2.1. Persoonlijke gegevens van de leden

De term ‘persoonlijke gegevens’ duidt op gegevens aan de hand waarvan u direct of indriect geïdentificeerd kunt worden. Voor meer informatie over de manier waarop wij uw gegevens van persoonlijke aard verwerken is ons privacybeleid hier beschikbaar.

2.2.2. Genealogische gegevens

Determ ‘genealogische gegevens’ duidt op alle, al dan geen namenbevattende gegevens die vrijwillig in een stamboom worden ingevoerdof doorgegeven (via de Geneanet-tool waarmee u stambomen kuntpubliceren) of via een van de andere door Geneanet geleverde tools omgegevens te delen.

De term ‘gedeelde genealogische gegegevens’ duidt op de door de gebruikers op Geneanet gepubliceerde gegevens en documenten, in het bijzonder de gegevens en documenten die geen verband houden met de stamboom van een lid en die vrijelijk worden gedeeld met alle gebruikers van de Website.

(Terug naar inhoudsopgave)

3. Presentatie van de Service

DeService heeft tot doel om gebruikers van de website in staat testellen hun stamboom en familiegeschiedenis te reconstrueren.

Hiertoe stelt Geneanet, als webhost, parametreerbare webruimte en tools ter beschikking van de gebruikers van zijn Website, om stambomen op te stellen en genealogisch onderzoek uit te voeren.

(Terug naar inhoudsopgave)

4. Gebruik van de website

4.1. Toegang tot de website

Iedereen die een internetverbinding heeft kan de website gratis bezoeken en raadplegen. Bepaalde services zijn echter uitsluitend toegankelijk voor leden (zie artikel 4.2.4.). Andere services zijn uitsluitend toegankelijk voor Premium-leden (zie artikel 5.).

4.2.Inschrijving voor de Service

4.2.1. Voorwaarden voor inschrijving

Eengebruiker verkrijgt de statis van ‘lid’ na het invullen van eeninschrijfformulier. De inschrijving van de gebruiker als lid vanGeneanet gaat van kracht op het moment dat hij/zij van Geneanet dee-mail ontvangt met de bevestiging van de inschrijving.

Inschrijvingstaat open voor natuurlijke personen en voor non-profitinstellingenen genealogische verenigingen zonder winstoogmerk. Alleondernemingen, hetzij industrieel, commercieel of ambachtelijk,alsmede ondernemingen in de vrije beroepen, in Frankrijk of anderelanden, zijn nadrukkelijk uitgesloten.
De gebruiker vult hetinschrijfformulier op de website in, met de vereiste vermeldingen.Aan de hand van deze gegevens kan de gebruiker op onbetwistbare wijzeworden geïdentificeerd. Geneanet bewaart het IP-adres van decomputer waarmee de inschrijving op Geneanet wordt uitgevoerd. Degebruikers geeft tevens een gebruikersnaam en een wachtwoord op zoalshieronder genoemd in artikel 4.2.2.

Indiener verplichte gegevens missen of duidelijk onjuist zijn (valseidentiteit, verzonnen adres, enz.), behoudt Geneanet zich het rechtvoor om zonder voorafgaande kennisgeving de betreffende Geneanet teverwijderen.

Een gebruiker die de lidstatus wil verwerven dient erop toe te zien dat zijn/haar e-mailadres de berichten toelaat die Geneanet hem/haar stuurt, zonder dat Geneanet hiertoe eerst door een systeem voor de bevestiging van e-mailadressen of enig ander spambestrijdend systeem heen moet. Indien de gebruiker van de website over een dergelijk systeem beschikt, dient hij/zij dit systeem zo te configureren dat hij/zij de berichten van Geneanet (zowel in tekstmodus als in html-modus) ontvangt. Verwerving van de lidstatus impliceert tevens dat de op Geneanet ingeschreven personen ‘huishoudelijke’ berichten ontvangen die nodig zijn voor een goede verhouding van Geneanet met zijn leden en voor een correct gebruik van de website door de leden.

4.2.2. Identificatie van leden

Iederlid beschikt over een persoonlijke gebruikersnaam en een wachtwoordom toegang te krijgen tot de voor leden met de betreffende statusbestemde services.

Gebruikersnaam

Iederegebruiker van Geneanet kiest tijdens de inschrijving eengebruikersnaam en een wachtwoord. Een gebruiker kan geengebruikersnaam kiezen die hij/zij reeds gebruikt of die al eerderwerd gebruikt. Een gebruikersnaam is uniek en kenmerkend voor hetbetreffende lid. Deze gebruikersnaam wordt systematisch gevraagdwanneer het lid met de website communiceert, om hem/haar metzekerheid te kunnen identificeren en een persoonlijk antwoord tegeven.

Degebruiker kiest zijn/haar gebruikersnaam in naleving van de Fransewetgeving en meer in het bijzonder de wetgeving met betrekking tot deinachtneming van de openbare orde en de goede zeden. De gebruikeronthoudt zich er tevens van om enige polemische (politieke of andere)boodschap te verspreiden door middel van zijn/haar gebruikersnaam. Depolemische aard van de gebruikersnaam wordt vrijelijk door Geneanetbeoordeeld.

Wachtwoord

De gebruiker kiest een persoonlijk en geheim wachtwoord. De gebruiker is als enige aansprakelijk voor het gebruik van zijn/haar wachtwoord. De gebruiker verbindt zich ertoe zijn/haar wachtwoord geheim te houden en niet bekend te maken, op welke manier dan ook.

4.2.3. Inschrijvingsduur

Deinschrijving van een gebruiker wordt uitgevoerd voor een onbeperkteduur, niet aflatend de mogelijkheid voor beide partijen om op enigmoment, unilateraal onderhavige contractuele band op te zeggen,kosteloos en zonder een reden op te hoeven geven.

Meerin het bijzonder behoudt Geneanet zich het recht voor om, in gevalvan inbreuk op de bepalingen van deze Algemene gebruiksvoorwaardendoor de gebruiker, zonder voorafgaande kennisgeving de betreffendeGeneanet-account te verwijderen, zonder schadeloosstelling ofterugbetaling van welk bedrag dan ook indien het een betaalde accountbetreft.

Accountgebruik

Eenlid mag zoveel Geneanet-accounts openen als hij/zij wil, door voorelke te openen Geneanet-account een inschrijving uit te voeren,waarbij aan elke account een gebruikersnaam en een wachtwoord wordentoegekend.

Alzijn/haar gegevens zijn toegankelijk via het menu ‘Mijn Account’ opde website.

Accountsmogen uitluitend worden gebruikt voor niet-commerciële doeleinden,behalve met uitdrukkelijke, voorafgaande toestemming van Geneanet,waarbij in het bijzonder klantenwerving en pogingen daartoe striktzijn uitgesloten.

Gebruikers,met inbegrip van Premium-leden, verbinden zich ertoe om:

  • de content van de website uitsluitend met een gewone webbrowser te raadplegen, met als enige doel om persoonlijk of professioneel onderzoek uit te voeren.
  • hun strikt persoonlijke toegangscodes nooit aan een ander door te geven om de toegang tot Geneanet met anderen te delen;
  • geen tijdelijke e-mailadressen te gebruiken;
  • nooit, met welk doel dan ook, gebruik te maken van een robot. Onder ‘robot’ wordt verstaan: alle softwaretools ontworpen om de handelingen van een menselijke gebruiker na te bootsen met als doel gegevens in te voeren, te verplaatsen, massaal gegevens te downloaden, of belastingstesten, prestatietesten en/of stresstesten uit te voeren. Het gebruik van tools om automatisch in te loggen is uitdrukkelijk verboden;
  • nooit proberen om de beveiligingsfuncties van de websites van Geneanet te omzeilen, evenals de functies die het gebruik van deze websites beperken en de functies die het kopiëren van content of services beperken;
  • de gegevens niet overnemen, downloaden of kopiëren voor andere doeleinden dan stamboomonderzoek.
  • de gegevens niet voor commerciële doeleinden gebruiken.

Geneanetbehoudt zich het recht voor de toegang tot zijn services te blokkerenindien deze dusdanig vaak bezocht worden dat hieruit een abnormaalgebruik blijkt van de website en de gegevens die deze bevat.

Niet-naleving van een van deze verbintenissen kan de onmiddellijke ontbinding van het lidmaatschap van de gebruiker en de opschorting van zijn/haar account tot gevolg hebben. Geneanet behoudt zich het recht voor om tegen gebruikers die de website op onrechtmatige wijze en in strijd met de Algemene gebruiksvoorwaarden gebruiken de juridische stappen te ondernemen die relevant worden geacht.

(Terug naar inhoudsopgave)

5. Geneanet Premium

5.1. Toegang tot de services

Met het Premium-abonnement kan de gebruiker, onder andere, gebruik maken van de services op de pagina die beschikbaar is via de volgende koppeling: www.geneanet.org/premium.

Indien het Premium-lid over verschillende Geneanet-accounts beschikt, moeten voor deze Premium-services de inloggegevens worden gebruikt van de specifieke account waarvoor het lid een Premium-abonnement heeft afgesloten.

Men krijgt toegang tot Geneanet als Premium-lid op individuele en persoonlijke basis. Deze toegang is uitsluitend gereserveerd aan natuurlijke personen. Het Premium-lid verbindt zich ertoe zijn inloginstellingen nooit aan derden door te geven. Het niet-naleven van deze bepaling kan de onmiddellijke ontbinding van het Premium-abonnement door Geneanet tot gevolg hebben, waarbij het abonnementsgeld in zijn geheel aan Geneanet blijft toekomen, uit hoofde van de kosten die uit deze situatie voortvloeien.

De algemene verkoopvoorwaarden voor deze service zijn te raadplegen op deze pagina.

5.2. Aanvaardbaar gebruik

HetGeneanet Premium-abonnement geeft toegang tot alle openbare gegevensdie op de website staan (met uitzondering van de gegevens in destambomen waarvan de eigenaren een beperkte toegang hebben ingestelden die ze uitsluitend voor hun persoonlijk gebruik hebben gecreëerd.

Al deze gegevens worden aan Premium-leden verschaft met als uniek doel hen te informeren in het kader van hun persoonlijke of professionele stamboomonderzoek en binnen de in artikel 4.2.3 beschreven beperkingen.

(Terug naar inhoudsopgave)

6. Hosting van de genealogische gegevens

Geneanetstelt tools en webruimte ter beschikking om zijn Gebruikers in staatte stellen stamboomonderzoek uit te voeren. Hiertoe biedt Geneanet inhet bijzonder de mogelijkheid om stambomen op te stellen en naardocumenten te zoeken in verschillende archieven.

Wanneer Geneanet niet de uitgever van deze gegevens is, met name omdat hij niet degene is die de betreffende Stamboom heeft opgesteld, wordt hij beschouwd als host, in toepassing van artikel 6-1-2 van de [Franse] wet inzake vertrouwelijkheid in de digitale economie.

6.1. Stambomen

Degenealogische gegevens worden gepubliceerd op Geneanet, webhost voorstambomen, onder verantwoordelijkheid van het lid, die er als enigevoor instaat dat het gebruik en de onlinepublicatie van deze gegevensin overeenstemming zijn met de toepasselijke wetten en reglementen.

Geneanetbiedt drie vertrouwelijkheidsniveaus voor de stambomen van de leden,zodat zij bij de publicatie daarvan de privacy van tijdgenoten inacht kunnen nemen: de optie ‘tijdgenoten zijn openbaar’, de optie‘tijdgenoten worden deels verborgen’ (‘alle gegevens behalve naam envoornaam, verwantschap en/of partnerschap worden verborgen (data,foto’s, plaatsen en aantekeningen)’), of de optie ‘tijdgenoten zijnprivé’).

Het is aan de leden zelf om de beste oplossing te kiezen ten aanzien van de personen die in hun stamboom zijn opgenomen. Levende tijdgenoten hebben een recht op inzage, wijziging en verwijdering van de gegevens in de stambomen die op hen betrekking hebben.
Indien een account waarin een stamboom is aangemaakt langer dan 3 jaar inactief is, behoudt Geneanet zich het recht voor om de stamboom te bewerken om hier alle correcties op toe te passen die nodig worden geacht.

6.2. De services voor persoonlijke archieven

Geneanetbiedt op zijn Website diverse services aan om archieven te delen,zodat gebruikers die bijdragen leveren hun persoonlijke archievenkunnen delen.

Een‘persoonlijk archief’ bestaat uit gedigitaliseerde ofgereconstitueerde documenten met een genealogisch of historischbelang (hierna: ‘archiefstuk’) waarvan het lid daadwerkelijk derechten bezit, waaronder met name de reproductierechten enexploitatierechten, en die vrij verspreid mogen worden.

Hetonline zetten van deze bestanden gebeurt onder volledige en exlusieveaansprakelijkheid van het lid. In het bijzonder staat het lid er alsenige voor in dat hij/zij zich ervan verzekert dat hij/zij vrijelijkover de rechten op deze persoonlijke archieven beschikt, met name watbetreft de instemming van personen die geïdentificeerd worden ofkunnen worden in deze publicaties, waarvan Geneanet de enige host is.Enig bestand dat niet in overeenstemming is met de geldendewettelijke en reglementaire bepalingen (met name bepalingen metbetrekking tot de termijnen voor de onthulling van openbare archievenen de voorwaarden voor het communiceren en hergebruiken daarvan,zoals omschreven in de algemene voorwaarden van de openbare archievenof privé-archieven waaruit het betreffende bestand afkomstig is, ofmet betrekking tot de eerbiediging van de privacy), of dat eeninbreuk vormt op de eventuele intellectuele-eigendomsrechten van eenderde, zal desalniettemin door Geneanet worden verwijderd, zodraGeneanet de betreffende overtreding verneemt. Hiertoe dienen leden debronnen te vermelden van de informatie en gegevens die zij onlinezetten op de Website.

Geneanetbehoudt zich het recht voor partnerschapsovereenkomsten met anderegenealogische diensten af te sluiten, met als doel deze geïndexeerdegegevens te delen en/of uit te breiden.

Er wordt echter op gewezen dat de database van Geneanet nooit in materiële zin wordt overgebracht naar de partners van Geneanet, zodat het gebruik van de gegevens uitsluitend toegankelijk is voor Gebruikers van de genealogische service.

(Terug naar inhoudsopgave)

7. De service ‘Genealogisch Testament’

Standaardblijven de gegevens en bijdragen van leden online staan na hunoverlijden. Geneanet biedt zijn leden echter de mogelijkheid om aante geven wat zij willen dat er na hun overlijden gebeurt, metbetrekking tot de toekomst van de op Geneanet gepubliceerde stamboomen de bijbehorende documenten.

Hiertoemoet het lid naar de pagina ‘Mijn genealogisch profiel / Genealogischtestament’ gaan en het daartoe bestemde vakje aanvinken. Hij/zij kanbovendien een bericht opstellen ter attentie van zijn/haarerfgenamen. Dit bericht wordt – uitsluitend voor dit doel –door Geneanet bewaard en zal aan de erfgenamen worden doorgegeven,indien zij hierom verzoeken.

Elklid kan zo uitdrukkelijk kiezen om zijn/haar gegevens en bijdragen nazijn/haar overlijden online te laten. Deze wens is afdwingbaar aanGeneanet (onverminderd de bepalingen van het artikel in onderhavigevoorwaarden met betrekking tot een mogelijke totale stopzetting vande service), en is van informatieve aard voor de erfgenamen, naast dehieronder vermelde wettelijke bepalingen.

In overeenstemming met artikel 85 van de [Franse] wet inzake gegevensbescherming (Loi Informatique et Libertés) van 6 januari 1978 kunnen erfgenamen na het overlijden van een lid, op voorwaarde dat zij hun identiteit en hun hoedanigheid als erfgenaam aantonen, eisen dat dit overlijden wordt verwerkt en dat de persoonlijke gegevens van het betreffende lid in overeenstemming met dit feit worden bijgewerkt (in de zin van artikel 2 van de wet van 6 januari 1978).

(Terug naar inhoudsopgave)

8. Eigendom en het niet-verkopen van genealogische gegevens van de leden

8.1. Eigendom van de genealogische gegevens van de leden

Degenealogische gegevens blijven het volledige eigendom van de ledendie deze op Geneanet publiceren. Met uitzondering van indexeringenvan afbeeldingen die op de Website zijn aangemaakt, die eigendom vanGeneanet blijven.

Hetdeponeren van genealogische gegevens onder Creative Commons-licentie‘CC BY-NC-SA 2.0 FR’(http://www.creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/fr/) brengtgeen wijziging van het eigendom met zich mee, maar maakt hethergebruik door Geneanet en alle Geneanet-leden mogelijk.

Indien de account van een lid wordt verwijderd, blijven bepaalde gegevens, waaronder in het bijzonder gedeelde genealogische gegevens, op Geneanet beschikbaar. Dit geldt bijvoorbeeld voor oude ansichtkaarten, foto’s van graven of monumenten, wapenschilden, registers en archiefstukken.

8.2. Het niet verkopen van genealogische gegevens van de leden

Hetniet-verkopen van gegevens wil zeggen dat Geneanet zich ertoeverbindt de gegevens die zijn leden vrij en gratis online zetten viade in artikel 6 van onderhavige Algemene gebruiksvoorwaardenbeschreven services voor het delen van gegevens, NIET TE VERKOPEN aanexterne bedrijven.

We preciseren dat het niet-verkopen van gegevens Geneanet geenszins verbiedt om bijvoorbeeld de door zijn leden gedeponeerde gegevens te gebruiken bij de invoering van services die uitsluitend bestemd zijn voor zijn premium-leden en van opties zoals zoekfuncties, waarschuwingen en verwantschappen.

(Terug naar inhoudsopgave)

9. De service ‘Gespreksforum’

Inhet kader van het gebruik van de gespreksforums wordt er aan hetbegin van sommige forums een Handvest weergegeven met ‘adviezen om opde juiste manier berichten te plaatsen’. Men dient deze adviezen teraadplegen en na te leven voordat men een bericht op het forumplaatst. Niet-naleving van deze adviezen kan wijziging ofverwijdering van de berichten en/of uitsluiting van het lid dat zeovertreedt tot gevolg hebben.

Degebruiker stemt er uitdrukkelijk mee in dat het gebruik van deforums uitsluitend bestemd is om informatie te delen tussengebruikers onderling en elkaar te helpen, in het kader vanstamboomonderzoek. De gebruiker onthoudt zich van enig ander doel(hetzij politiek, religieus enz., in het bijzonder), en het gebruikvan polemische gebruikersnamen of profielfoto’s en van enig gedragdat de gebruiksvriendelijkheid van de Service zou kunnen schaden.Hij/zij stemt er met name uitdrukkelijk mee in dat Geneanet het rechtheeft om berichten, foto’s, gebruikersnamen die een inbreuk vormen oponderhavige paragraaf te verwijderen.

Degebruiker onthoudt zich ervan de service voor commerciële doeleindente gebruiken en, meer in het algemeen, om producten en diensten aante bieden waarvoor hij/zij direct of indirect wordt beloond.

Degebruiker verbindt zich ertoe geen internetgebruikers direct(hyperlink) of indirect naar andere websites te leiden die mogelijkniet in overeenstemming zijn met de toepasselijke wetgeving enonderhavige Algemene gebruiksvoorwaarden.

Alle reclameboodschappen, aanbiedingen of vriendenprogramma’s die de gebruiker in welke vorm dan ook belonen zijn verboden binnen service, behalve in geval van voorafgaande, schriftelijke toestemming van Geneanet. Zonder voorafgaande toestemming is Geneanet de enige die het recht heeft op alle pagina’s van zijn Website reclameberichten op te nemen, met inbegrip van met name de pagina’s van de online stambomen.

(Terug naar inhoudsopgave)

10. De service ‘Geneanet Berichten’

Geneanetbiedt zijn websitegebruikers een berichtservice, die eigendom vanGeneanet is, om onderling berichten uit te kunnen wisselen, in hetuitsluitend niet-commercieel kader van hun stamboomonderzoek.

Alledoor een lid via de interne berichtservice van de website aan ééngeadresseerde verstuurde berichten zijn privéberichten, verzondenonder de exclusieve aansprakelijkheid van degene die het berichtstuurt. Hieruit volgt dat Geneanet niet aansprakelijk kan wordengesteld voor de inhoud van privégesprekken tussen leden, in hetkader van de interne berichtservice.

In geval van misbruik of oneigenlijk gebruik van de berichtservice (in het bijzonder door SPAM-berichten te versturen om klanten te werven, of in geval van beledigingen, lastigvallen, of enig ander gedrag dat het harmonieus gebruik van de Services kan schaden) behoudt Geneanet zich de mogelijkheid voor om de account waarmee de betreffende berichten zijn verstuurd te verwijderen, vierentwintig uur nadat het voor het misbruik of oneigenlijk gebruik verantwoordelijke lid hier per e-mail of intern bericht van op de hoogte is gebracht. Hierover kan geen enkele klacht worden ingediend door het lid van wie de account verwijderd is.

(Terug naar inhoudsopgave)

11. Aansprakelijkheid van de gebruiker van de website

Degebruiker is als enige aansprakelijk voor alle gegevens, van welkeaard dan ook, die hij/zij aan Geneanet doorgeeft en/of online zet opde website, evenals voor de berichten en/of adviezen die hij/zijformuleert in het kader van zijn/haar Geneanet-account, zijn/haarcontent, het gespreksforum, of op enige andere wijze.

Hij/zijgarandeert dat deze gegevens geen inbreuk vormen op de legitiemebelangen van derden, op welke manier van ook. In het bijzonderverbindt hij/zij zich ertoe het portretrecht van derden, het recht opbescherming van de privacy en de intellectueel-eigendomsrechten inacht te nemen. Hij/zij verbindt zich ertoe geen laster ofbeledigingen te uiten. Meer in het algemeen heeft hij/zij de plichtom de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen niet teovertreden.

Degebruiker is zich er ten volste van bewust zelf de uitgever te zijnvan de stamboom die hij/zij opstelt en door de wet als de uitgeverdaarvan te worden beschouwd, waarbij de aansprakelijkheid vanGeneanet beperkt is tot die van een host, in toepassing van artikel6-1-2 van de [Franse] wet inzake vertrouwelijkheid in de digitaleeconomie.

Watdit betreft garandeert hij/zij Geneanet te behoeden tegen enig directof indirect op deze woorden en/of gegevens gebaseerd beroep en/ofvorderingen en/of klachten die wie dan ook tegen Geneanet zou kunnenindienen. Hij/zij verbindt zich er met name toe om de betaling vanenig bedrag op zich te nemen dat van Geneanet geëist kan worden, ofeen betaling waartoe Geneanet van rechtswege wordt veroordeeld, metinbegrip van de advocaten- en gerechtskosten.

Zoook verbindt de gebruiker zich ertoe Geneanet schadeloos te stellenvoor alle schadelijke gevolgen die direct of indirect voortvloeienuit het gebruik dat hij/zij van de service maakt.

Dezegarantie gaat ook op jegens de partners van Geneanet.

IndienGeneanet constateert dat de content van een gebruiker woorden ofgegevens bevat die duidelijk strijdig zijn met de geldende wettelijkeof reglementaire bepalingen, behoudt Geneanet zich het recht voor omdeze woorden of gegevens te verwijderen zonder de auteur hiervan opde hoogte te stellen en zonder dat deze op grond hiervan enige klachtkan indienen.

Degebruiker is als enige aansprakelijk voor alle gevolgen die direct ofindirect voortvloeien uit de hyperlinks die hij op de Websitegebruikt naar een andere website.

Degebruiker verbindt zich ertoe het imago en de reputatie van Geneanette eerbiedigen en geen uitlatingen te doen of handelingen teverrichten die Geneanet zouden kunnen schaden. Meer in het algemeenonthoudt de gebruiker zich van handelingen die het correctfunctioneren van de Website zouden kunnen ondermijnen.

Aangezien Geneanet er belang aan hecht betrouwbare informatie te verstrekken, wordt gebruikers gevraagd om de bronnen te vermelden van alle informatie en gegevens die zij op de Website meedelen. Geneanet is in geen geval bij machte om de authenticiteit en/of betrouwbaarheid van deze informatie en gegevens te garanderen.

(Terug naar inhoudsopgave)

12. Aansprakelijkheid van Geneanet

12.1. Hyperlinks

De website bevat hyperlinks naar andere websites die door derden worden uitgegeven en beheerd, met name vanuit de zoekresultaten in de database van Geneanet. Geneanet kan niet aansprakelijk worden gesteld, hetzij direct of indirect, voor gevallen waarin genoemde websites van derden de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen niet zouden naleven en Geneanet is ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van dergelijke schendingen.
Meer in het algemeen wijst Geneanet elke aansprakelijkheid af voor de activiteiten van deze derde partijen en raadt de gebruikers aan om de gebruiksvoorwaarden van de betreffende websites te raadplegen.

12.2. Kenmerken van internet

De gebruiker verklaart op de hoogte te zijn van de kenmerken en beperkingen van internet, in het bijzonder wat betreft de technische mogelijkheden en de responstijd om informatie te bekijken, onderzoeken of door te sturen, de kans op onderbrekingen en meer in het algemeen de risico’s die inherent zijn aan elke internetverbinding, elke transmissie via internet en de afwezigheid van bescherming van bepaalde gegevens tegen eventuele onderschepping daarvan, en de risico’s op eventuele besmetting door computervirussen die op het netwerk circuleren.
Dientengevolge kan Geneanet in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die direct of indirect voortkomt uit een van deze kenmerken en/of beperkingen.
De verbinding van een gebruiker met de website en het gebruik van de Services of een deel daarvan gebeurt op volledige verantwoordelijkheid van de gebruiker.
Het is aan iedere gebruiker om de nodige maatregelen te treffen om zijn eigen software en/of gegevens die op zijn IT-apparatuur zijn opgeslagen te beschermen tegen mogelijke aanvallen.

12.3. Toegang tot en bijwerken van de Website

Geneanet stelt al het mogelijk in het werk om de Service 24 uur per dag, 7 dagen in de week beschikbaar te houden, maar heeft geen enkele verplichting om hierin te slagen.
Elke ontwikkeling of wijziging van de Website kan een update en/of tijdelijke onbeschikbaarheid van de Website tot gevolg hebben, waarvoor Geneanet in geen geval aansprakelijk gesteld kan worden.
Zo ok behoudt Geneanet zich de mogelijkheid voor om, op enig moment en zonder voorafgaande kennisgeving, een of meerdere op de Website aangeboden services te onderbreken, op te schorten of te beëindigen, zonder daar een reden voor op te hoeven geven. Geneanet kan daar in geen geval aansprakelijk voor worden gesteld.

12.4. Content van de services

Voor zover de Services toegang bieden tot door de gebruikers zelf verschafte informatie, kan Geneanet niet aansprakelijk worden gesteld voor deze informatie.
Geneanet kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor het slecht functioneren van gedownloade software, of voor negatieve gevolgen van deze downloads. Hetzelfde geldt voor downloads van enig item, van welke aard dan ook.
Op de Website bevat bijdragen van adverteerders en partners en bevat dan ook door hen aangeleverde gegevens met betrekking tot hun producten en diensten. De website bevat tevens adviezen en informatie die onjuistheden, hiaten, onvolkomenheden, verouderde informatie enz. kan bevatten. Geneanet wijst alle aansprakelijkheid met betrekking tot deze content af en garandeert in geen geval de waarachtigheid of de volledigheid van deze informatie. Wat deze informatie betreft kan Geneanet in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de reële of veronderstelde kwaliteit van de op de Website geadverteerde producten en diensten.
Geneanet wijst alle aansprakelijkheid af in geval van een niet met onderhavig document overeenstemmend gebruik van zijn service.

(Terug naar inhoudsopgave)

13. Intellectueel eigendom

DeWebsite en alle daaraan verbonden rechten zijn het exclusief eigendomvan Geneanet.

Allemerken, logo’s en andere onderscheidingstekens die op de Websitegereproduceerd worden, evenals op de websites waar door middel vanhyperlinks naar wordt doorverwezen, zijn het exclusief eigendom vanhun rechthebbenden en worden als zodanig beschermd door de bepalingenvan de wet inzake het intellectueel eigendom.

Enigereproductie van deze merken, logo’s en tekens vormt een overtredingdie civielrechtelijk en strafrechtelijk kan worden gestraft.

Opalle op de Website en de websites waar deze naar doorverwijstgereproduceerde teksten, opmerkingen, illustraties, gegevens enafbeeldingen berust auteursrecht en het zonder toestemmingreproduceren of downloaden daarvan vormt een civielrechtelijk enstrafrechtelijk strafbare vervalsing.

Geneanetis de enige rechthebbende van de exploitatierechten voor de op zijnWebsite beschikbare database met genealogische indexgegevens. Elkgebruik van deze database of een deel daarvan zonder toestemming vanGeneanet valt onder wettelijke bepalingen die schending van debelangen van de producenten van databases bestraffen.

Degebruiker is de enige rechthebbende van de auteursrechten over degegevens die hij/zij online plaatst, op voorwaarde dat deze bestaanuit werk dat onder de bescherming van het auteursrecht valt enrekening houdend met concurrerende rechten van derden op dezegegevens.

Voorzover het online zetten van deze gegevens op de Website plaatsvindt,verleent de gebruiker gratis aan Geneanet alle exploitatierechten dienodig zijn voor het online zetten, waaronder met name de rechten opde digitalisering en verspreiding via internet in alle talen, hetrecht op vertaling en bewerking.

Voorzover het online zetten van deze gegevens op de Website als doelheeft deze gegevens voor iedereen beschikbaar te stellen en met nameom andere gebruikers in staat te stellen deze te reproduceren en opte nemen in hun eigen gegevens en in het bijzonder hun eigenstamboom, verleent de gebruiker uitdrukkelijk alle benodigde rechtenvoor dit gebruik van zijn/haar gegevens in overeenstemming metonderhavige Algemene gebruiksvoorwaarden, waaronder met name hetrecht op reproductie, bewerking, vertaling,verspreiding via internetin alle talen.

Dezerechten worden verleend op niet-exclusieve basis, voor de hele werelden voor de wettelijke duur van de auteursrechtelijke bescherming.

Degebruiker verbindt zich ertoe om geen stambomen of gegevens waarvanhij/zij niet de auteur of eigenaar is te reproduceren, kopiëren,exploiteren of te verwijderen voor andere doeleinden danstamboomonderzoek.

Voorzover nodig wordt er gewezen op de inhoud van artikel L343-4 vande [Franse] wet inzake intellectueel eigendom (Code de la PropriétéIntellectuelle), dat stelt dat:

Opschending van de rechten van de producent van een database zoalsomschreven in artikel L. 342-1staat drie jaar gevangenisstraf en een boete van 300.000 euro. Indien de overtreding in georganiseerd groepsverband is begaan, lopende straffen op tot zeven jaar gevangenisstraf en een boete van750.000 euro.

Degebruiker garandeert aan Geneanet dat hij/zij over alle benodigdetoestemmingen beschikt voor de online verspreiding van deze gegevensvoor de hierboven beschreven doeleinden.

Hij/zij draagt zorg voor de eventuele beloning die een derde zou kunnen eisen voor de verspreiding van deze gegevens op de Website. Hij/zij garandeert Geneanet te behoeden tegen enig beroep en/of klachten en/of vorderingen die wie dan ook tegen Geneanet zou kunnen ondernemen.

(Terug naar inhoudsopgave)

14. Wijziging van de website en van onderhavige gebruiksvoorwaarden

Geneanetbehoudt zich het recht voor om op enig moment de verschillende op deWebsite aangeboden services en onderhavige Algemenegebruiksvoorwaarden te wijzigen. De gebruiker aanvaardt dat hij/zijzich niet kan beklagen wat dit punt betreft.

In geval van uitvoerige wijziging van de Algemene gebruiksvoorwaarden zal Geneanet zijn gebruikers hier voorafgaand en binnen een redelijke termijn van op de hoogte stellen, zodat zij de betreffende wijzigingen na kunnen gaan. Gebruikers die niet instemmen met de nieuwe voorwaarden dienen de website niet meer te gebruiken, hoewel Premium-leden, niettegenstaande het voorgaande, de service in overeenstemming met de eerdere Algemene gebruiksvoorwaarden kunnen blijven gebruiken tot hun abonnement, dat niet automatisch zal worden verlengd, afloopt of wordt opgezegd.

(Terug naar inhoudsopgave)

15. Overmacht

Geenvan beide partijen kan aansprakelijk worden gesteld jegens de anderepartij voor een niet of met vertraging uitvoeren van een verplichtingvan onderhavige overeenkomst, die te wijten zou zijn aan de enepartij als gevolg van een geval van overmacht, in de gebruikelijkdoor de jurisprudentie erkende betekenis daarvan.

Het geval van overmacht leidt tot opschorting van de verplichting uit hoofd van onderhavig contract zolang als de situatie van overmacht voortduurt. Indien het geval van overmacht echter langer duurt dan dertig opeenvolgende dagen, geeft dit van rechtswege recht op opzegging door een van beide partijen, vijftien dagen na verzending van een aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging, waarin deze opzegging wordt aangekondigd.

(Terug naar inhoudsopgave)

16. Overige

Indieneen of meerdere bepalingen van onderhavige overeenkomst als ongeldigworden beschouwd of in toepassing van een wet, reglement, of alsgevolg van een definitief besluit van een bevoegde rechterlijkeinstantie nietig worden verklaard, blijven de overige bepalingenvolledig van kracht. De partijen komen in dat geval overeen om denietig en ongeldig verklaarde clausule te vervangen door een clausulewaarvan de inhoud die van de oorspronkelijk gekozen clausule zo dichtmogelijk benadert, met name om de samenhang van de overeenkomst tebehouden.

OnderhavigeAlgemene gebruiksvoorwaarden vormen de volledige en enigeovereenkomst tussen de partijen. Deze vervangt en annuleert in hetbijzonder alle eerdere overeenkomsten.

Op onderhavige voorwaarden is het Frans recht van toepassing. Tenzij van overheidswege anders is bepaald, zullen alle geschillen met betrekking tot de geldigheid, de interpretatie en de uitvoering van onderhavige voorwaarden, indien alle pogingen tot verzoening mislukken, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken in Parijs. Onderhavige voorwaarden zijn opgesteld in de Franse taal en worden uitsluitend ter informatie, eventueel vertaald in andere talen. Indien zich een interpretatieprobleem voordoet, is alleen de Franse versie rechtsgeldig.

(Terug naar inhoudsopgave)

Internetgebruikersworden verzocht om voor vragen bij voorkeur de op de websiteaangeboden Services te gebruiken (in het bijzonder het forum). Zijkunnen echter ook, indien nodig, gebruik maken van e-mail: het zal indat geval om technische redenen langer duren voordat ze antwoordkrijgen.

–Per e-mailop het adres [email protected]

–Pertelefoon: +33 (0)1 42 74 40 30

– Door ons te schrijven op onderstaand postadres: Geneanet – Rue de Vaugirard 165 bis – 75015 Parijs – Frankrijk