Homepage Geneanet > Algemene verkoopvoorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden

Voor het laatst bijgewerkt op 01/05/2019

Voorwoord

Deonderneming Geneanet, naamloze vennootschap geregistreerd in hetRegistre du Commerce et des Sociétés in Parijs onder nummerB 428 812 572, met een kapitaal van 53.814,40 €en intracommunautair btw-nr. FR 60428812572, waarvan hethoofdkantoor is gevestigd in Parijs (15e arrondissement), op Rue deVaugirard 165 bis, (hierna: ‘Geneanet’) is uitgever van een aangenealogie gewijde website, beschikbaar op het adres www.geneanet.org(hierna: ‘de Website’).

De Website wordt gehost door de onderneming Geneanet SAS, gevestigd op het volgende adres: Rue de Vaugirard 165 bis, Parijs (15e arrondissement), Frankrijk. De directeur van de publicatie van de Geneanet-website is Dhr. Christophe Becker, algemeen directeur van de onderneming Geneanet SAS.

Viade Website biedt Geneanet verschillende producten en diensten aan,die de gratis op de Website ingeschreven gebruikers (hierna: ‘hetLid’/’de Leden’) kunnen bestellen.

Nadathet Lid zich heeft ingeschreven kan hij/zij ervoor kiezen om in tetekenen voor de door Geneanet via zijn Website aangeboden diensten,door een Premium-abonnement te nemen.

Bovendienbiedt Geneanet, in de rubrieken op de Website die samen de ‘Shop’worden genoemd ((https://www.geneanet.org/boutique/,hierna: de ‘shop’),voor rekening van zijn partners/leveranciers of direct, artikelen terverkoop aan die direct of indirect verband houden metstamboomonderzoek.

Onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: ‘AVV’) zijn van toepassing op al deze activiteiten, met inbegrip van de intekening op Premium-abonnementen.

Sectie 1 – Algemene bepalingen met betrekking tot alle bestellinge

Artikel 1 : Instemming met de algemene verkoopvoorwaarden

Hetplaatsen van een bestelling impliceert dat de klant volledig instemtmet onderhavige AVV en de AGV (https://www.geneanet.org/legal/cgu,hierna: de ‘AGV’) en over de volledige handelingsbevoegdheid beschiktom uit hoofde van deze AVV een verbintenis aan te gaan.

DezeAVV kunnen op enig moment worden gewijzigd, waarbij de geldendevoorwaarden de voorwaarden zijn die van kracht zijn op de datum datde bestelling wordt geplaatst.

Elklid van de Website verklaart alle benodigde informatie te hebbengehad en gebonden te zijn door alle bepalingen van onderhavige AVV.Deze bepalingen vormen een bindende overeenkomst tussen het Lid en deOnderneming. Dientengevolge zijn ze van toepassing op elke bestellingdie een Lid, als eindverbruiker, op de Website plaatst.

Degeldende AVV kunnen op enig moment worden geraadpleegd op de Websiteen Leden hebben de mogelijkheid om deze op te slaan en/of uit teprinten voordat ze een bestelling bevestigen.

HetLid verklaart voordat hij/zij een bestelling plaatst kennis te hebbengenomen van en onvoorwaardelijk in te stemmen met de AVV, door eenvinkje te plaatsen in het daartoe bestemde vakje, waarbij elkebevestiging van een bestelling impliceert dat het Lid instemt met deAVV.

Dientengevolgezal elke andersluidende voorwaarde of clausule die het Lid hiertegeninbrengt niet afdwingbaar aan de Onderneming zijn, zonderuitdrukkelijke, schriftelijke aanvaarding van de Onderneming.

Hetfeit dat de Onderneming geen beroep doet op een recht of een bepalingvan de AVV betekent niet dat de Onderneming afziet van een eventueelberoep op het betreffende recht of de betreffende bepaling op eenlater tijdstip. Het betreft pas een afzien van een dergelijk recht ofeen dergelijke bepaling, indien dit is vastgelegd in een door eennaar behoren hiertoe gemachtigde vertegenwoordiger van de Onderneminggeschreven en ondertekend document.

Tenzijuitdrukkelijk anders bepaald in de Algemene voorwaarden, doetuitoefening van een recht door de Onderneming geen afbreuk aan deandere rechten van de Onderneming.

Indien, om welke reden dan ook, een bemiddelaar of bevoegde rechtbank een bepaling van de Algemene voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar verklaart, zal deze bepaling worden toegepast voor zover dit door de toepasselijke wetgeving is toegestaan en blijven de overige bepalingen van de Algemene voorwaarden volledig en onverminderd van kracht.

Artikel 2 : Contractuele gegevens en documenten

Deop de Website gepubliceerde contractuele gegevens zijn beschikbaar inde Franse taal. Deze gegevens worden bevestigd met het overzicht vande bestelling, dat de klant na de registratie van de bestellingkrijgt toegestuurd (bevestigingsmail).

Hetverkoopcontract met de klanten bestaat uit de volgende contractueledocumenten:

 • onderhavige Algemene verkoopvoorwaarden;
 • in voorkomende gevallen de bestelbon

Indien de bepalingen van deze documenten elkaar tegenspreken zijn die van de AVV doorslaggevend.

Artikel 3 : Bestellen

Deklant plaatst zijn bestelling door op de koppeling ‘Aan mandjetoevoegen’ te klikken die naast elk artikel wordt weergegeven.

Indienhij/zij nog niet is ingeschreven op de Website, moet de klant zichinschrijven. Deze inschrijving is gratis en verschaft toegang tot deverschillende op de Website aangeboden services.

Deregistratie van de bestelling door Geneanet genereert een e-mailwaarin de bestelling wordt bevestigd.

De bestelling zal echter pas definitief worden verwerkt en gevalideerd, nadat Geneanet daadwerkelijk het bedrag van de bestelling heeft ontvangen.

Artikel 4 : Prijs

Deop de Website weergegeven prijzen worden in euro gesteld, inclusiefalle Franse belastingen (Franse btw en andere toepasselijkeheffingen), exclusief bijdrage voor de verwerking en verzending. Voorhet Premium-aanbod kan het bedrag van het abonnement in een anderevaluta dan euro worden weergegeven, afhankelijk van het land waar degeabonneerde woont.

Geneanetbehoudt zich het recht voor op enig moment zijn prijzen te wijzigen.De producten en diensten worden echter in rekening gebracht op basisvan de prijzen die van kracht zijn op het moment dat de bestellingwordt geregistreerd.

Specialeaanbiedingen zijn geldig zolang deze op de Website wordenweergegeven, zolang de voorraad strekt, exclusief kortingscampagnesdie als zodanig op de Website worden vermeld. In geval van kortingenmet een specifiek vermelde, beperkte geldigheidsduur, zal debetreffende prijsreductie worden toegepast op voorwaarde dat eenbestelling wordt geregistreerd binnen de vermelde kortingsperiode.

Voor de verzendkosten van de Artikelen in Sectie 3 gelden bijzondere voorwaarden.

Artikel 5 : Betalingsvoorwaarden

Debetaling van een bestelling kan ofwel online worden uitgevoerd perbetaalpas, Visa of MasterCard, of via Paypal (voor bepaalde landen),ofwel door per post een cheque te sturen. Bij betaling met eenbetaalpas wordt het bedrag afgeschreven op het moment dat debestelling wordt geplaatst. Cheques worden geïncasseerd op hetmoment van ontvangst.

Overschrijvingskosten,kosten voor wisselkoersverschillen en overige bankkosten zijnvolledig voor rekening van de klant.

Bijbetaling per betaalpas wordt de klant direct in verbinding gesteldmet de bank van Geneanet. Nadat de bestelling is geregistreerd, wordthij/zij doorgestuurd naar de beveiligde betalingsserver van debetrouwbare, naar behoren hiertoe bevoegde externe partner vanGeneanet, met wie hij/zij direct communiceert. De verstrektegegevens, waaronder met name het nummer van de betaalpas, worden inbeveiligde vorm (SSL-versleuteling) doorgegeven. Deze gegevens zijnuitsluitend bekend bij de bank, die uitsluitend zijn toestemming eneen bevestiging van de bestelling aan Geneanet doorgeeft.

Bijeen betaling per bank- of postcheque dient men deze op naam vanGeneanet op te stellen en te versturen aan Geneanet – Rue deVaugirard 165 bis – 75015 PARIJS – Frankrijk, samen met hetoverzicht van de bestelling.

Geneanetaccepteert uitsluitend betalingen in euro en cheques in euro die zijnuitgegeven door een in Frankrijk gevestigde bank.

Bestellingen waarvoor Geneanet geen betaling heeft ontvangen binnen 30 (dertig) dagen na de datum van registratie van de bestelling worden automatisch geannuleerd en de klant wordt hier per e-mail van op de hoogte gebracht.

Artikel 6 : Transactiebewijs

De geautomatiseerde verkoopregisters, onder passende veiligheidsvoorwaarden opgeslagen in de IT-systemen van Geneanet, worden beschouwd als bewijsstukken met betrekking tot de communicatie, de bestellingen en de betalingen tussen beide partijen. Bestelbonnen en facturen worden gearchiveerd op een betrouwbare en duurzame drager die als bewijsstuk kan worden aangedragen.

Artikel 7 : Herroepingsrecht

Inovereenstemming met de wet beschikt de klant over een termijn van 14(veertien) dagen om opeigen kostende artikelen die hem/haar niet bevallen terug te sturen. Deze termijngaat in op de dag dat de bestelling is geleverd.

Omde verwerking van het dossier te versoepelen, maar zonder dat dit eenverplichte formaliteit vormt, dient elke retournering voorafgaand aanGeneanet te worden gemeld, aan de hand van een e-mail aan deKlantenservice op het adres [email protected]. In antwoord opdeze mail zal Geneanet de klant het adres sturen waar hij/zij hetartikel naar terug kan sturen.

Voorartikelen als software en cd-roms mag de verzegeling niet wordenverbroken.

Uitsluitendvolledig, in hun oorspronkelijke verpakking verstuurde en in perfectestaat voor de verkoop verkerende artikelen worden teruggenomen. Eenartikel dat door de klant is beschadigd kan niet worden terugbetaaldof geruild.

Ditherroepingsrecht wordt zonder kostenaftrek uitgevoerd, waarbij deklant uitsluitend de kosten voor de retourzending op zich neemt. Inovereenstemming met artikel L. 221-28 van de [Franse]consumentenwet (Code de la consommation), is dit herroepingsrechtniet van toepassing:

 • op contracten voor de toegang tot informatie online, zoals raadpleging van een database, en op contracten voor online uitgevoerde diensten, waarvan de uitvoering per definitie al begonnen is voordat deze termijn van veertien dagen is verlopen;
 • op artikelen als software en cd-roms indien de verzegeling daarvan is verbroken.
 • op gepersonaliseerde artikelen zoals een ‘op bestelling uitgevoerde afdruk van een stamboom’.
 • op kranten, tijdschriften en magazines;

Artikel 8 : Non-conformiteit – verborgen gebreken

Inovereenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen, en metname met de conformiteitsgarantie voorgeschreven door artikelL. 211-4 en volgende van de [Franse] consumentenwet (Code de laconsommation) en de garantie inzake verborgen gebreken voorgeschrevendoor artikel 1641 van het [Frans] burgerlijk wetboek (Code civil),dienen artikelen die defect of beschadigd zijn, of die nietovereenstemmen met de bestelde artikelen te worden terugbetaald ofgeruild.

DeKlant dient Geneanet hier per e-mail van op de hoogte te brengen, ophet adres [email protected], onder vermelding van de reden voorhet terugsturen van het artikel. Geneanet zal hem/haar het adresdoorgeven waar hij/zij het artikel naar terug dient te sturen.

Deze conformiteitsgarantie en deze garantie inzake verborgen gebreken zijn niet van toepassing op Geneanet-services als het Premium-abonnement.

Artikel 9 : Bescherming van persoonlijke gegevens

Vooralle onderwerpen met betrekking tot de persoonlijke gegevens kan hetlid de Algemene gebruiksvoorwaarden raadplegen, waar al dezeonderwerpen uiteen worden gezet(https://www.geneanet.org/legal/cgu/).

Inovereenstemming met de gewijzigde [Franse] wet inzake degegevensbescherming (Loi Informatique et Libertés) van 6 januari1978 en met de Europese regelgeving op dit gebied beschikt de klantover een recht op inzage, correctie en verwijdering van depersoonlijke gegevens die op hem/haar betrekking hebben en diehij/zij heeft verstrekt bij het plaatsen van de bestelling. De klantkan een beroep doen op dit recht door per e-mail een verzoek testuren aan [email protected], of per post op het volgende adres:

Geneanet– Rue de Vaugirard 165 bis – 75015 Parijs – Frankrijk.

Geneanetverbindt zich ertoe om alles in het werk te stellen om de beveiligingvan de gegevens te waarborgen en met name te voorkomen dat dezeonjuist worden weergegeven of dat derden er zonder toestemmingtoegang toe krijgen.

Deklant wordt erop gewezen dat zijn/haar persoonlijke gegevens wordendoorgegeven aan de partnerbedrijven die de bestelde artikelenleveren, voor zover nodig voor de verwerking van zijn/haarbestelling.

Deklant die Geneanet heeft toegestaan om de gegevens aan zijn partnersdoor te geven kan op enig moment zijn toestemming intrekken door eene-mail te sturen naar Geneanet op het e-mailadres: [email protected] dat geval zal Geneanet, binnen drie dagen na ontvangst van ditschrijven, ophouden de door de klant doorgegeven gegevens tegebruiken, behalve indien dit noodzakelijk is in verband met deverwerking van zijn/haar bestelling.

Eventueleexploitatie van de persoonlijke gegevens van de klant door Geneanetkan in geen geval aanleiding vormen voor enige vergoeding, recht ofvoordeel ten gunste van de klant.

Geneanet behoudt zich tevens het recht voor om de persoonlijke gegevens van de klant door te geven indien Geneanet hiertoe wordt verzocht door een overheidsinstantie, met name in geval van een rechtsvordering, of in toepassing van de wet. Geneanet behoudt zich tevens het recht voor deze zo nodig door te geven om zijn verdediging in rechte te waarborgen.

Artikel 10 : Aansprakelijkheid

Deop de Website voor verkoop aangeboden artikelen voldoen aan degeldende Franse wetgeving. Geneanet kan niet aansprakelijk wordengesteld in geval van niet-naleving van de wet van een ander land waarhet artikel mogelijk geleverd zou kunnen worden.

Geneanetkan niet aansprakelijk worden gesteld indien het niet of niet correctuitvoeren van de overeenkomst te wijten is aan de Klant, of aan hetonvoorziene en onoverkomelijke toedoen van een derde in deovereenkomst, of aan een geval van overmacht.

Deklant verklaart op de hoogte te zijn van de kenmerken en beperkingenvan internet en deze te aanvaarden, in het bijzonder wat betreft detechnische mogelijkheden en de responstijd om informatie te bekijken,onderzoeken of door te sturen, de kans op onderbrekingen en meer inhet algemeen de risico’s die inherent zijn aan elkeinternetverbinding, elke transmissie via internet en de afwezigheidvan bescherming van bepaalde gegevens tegen eventuele onderscheppingdaarvan, en de risico’s op eventuele besmetting door computervirussendie op het netwerk circuleren.

Dientengevolgekan Geneanet in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enigeschade die direct of indirect voortkomt uit een van deze kenmerkenen/of beperkingen.

Deverbinding van iedere klant met de Website en het gebruik van de opde Website aangeboden services of een deel daarvan geschiedt ondervolledige verantwoordelijkheid van de klant.

Het is aan iedere klant om de nodige maatregelen te treffen om zijn eigen software en/of gegevens die op zijn IT-apparatuur zijn opgeslagen te beschermen tegen mogelijke aanvallen.

Artikel 11 : Intellectueel eigendom

DeWebsite en alle daaraan verbonden rechten zijn het exclusief eigendomvan Geneanet.

Allemerken, logo’s en andere onderscheidingstekens die op de Websitegereproduceerd worden, evenals op de websites waar door middel vanhyperlinks naar wordt doorverwezen, zijn het exclusief eigendom vanhun rechthebbenden en worden als zodanig beschermd door de bepalingenvan de wet inzake het intellectueel eigendom.

Enigereproductie van deze merken, logo’s en tekens vormt eenstrafrechtelijk vervolgbare vervalsing.

Opalle op de Website en de websites waar deze naar doorverwijstgereproduceerde teksten, opmerkingen, illustraties, gegevens enafbeeldingen berust auteursrecht en het zonder toestemmingreproduceren of downloaden daarvan vormt een strafrechtelijkvervolgbare vervalsing.

Op bepaalde op de Website verkochte artikelen, waaronder softwareprogramma’s, berusten persoonlijke en specifieke gebruiksrechten, die kopiëren, openbare verspreiding en verhuur ervan aan regels onderwerpen. De klant is als enige aansprakelijk voor zijn/haar gebruik van deze artikelen.

Artikel 12 : Minnelijke schikking van geschillen

Inhet kader van een geschil tussen de partijen en na mislukking van eenschriftelijk door het Lid bij de Onderneming ingediende klacht, ofbij uitblijven van een antwoord van de Onderneming binnen eenredelijke termijn van een (1) maand, kan het Lid, binnen een termijnvan een jaar vanaf de indiening van de klacht, een beroep doen openige andere methode voor de oplossing van geschillen, waaronder metname op een bemiddelingsprocedure, door naar het Europeesonlineplatform voor de beslechting van geschillen te gaan op hetvolgende adres: http://ec.europa.eu/odr.

Deze procedure is gratis en het Lid kan zich, op eigen kosten, door een adviseur laten assisteren. Het staat het Lid vrij om het beroep op bemiddeling en, in voorkomende gevallen, de door de bemiddelaar voorgestelde oplossing, te accepteren of af te wijzen.

Artikel 13 : Geschillen

Onderhavige Algemene verkoopvoorwaarden zijn onderworpen aan het Franse recht en aan het Weens koopverdrag inzake internationale overeenkomsten voor de verkoop van roerende zaken. De Franse rechtbanken zijn als enige bevoegd indien zich geschillen voordoen.

Sectie 2 – Specifieke bepalingen met betrekking tot het Premium-abonnement

Artikel 1 : Abonnement en het plaatsen van bestellingen

Hetlid van de Website kan een abonnement afsluiten voor GeneanetPremium. Hiertoe moet het lid zijn contactgegevens opgeven, instemmenmet de AGV en de AVV en de betaling voor het abonnement uitvoeren.

Deofficiële ingangsdatum van het abonnement is de datum waarop debetaling is gevalideerd en wordt per e-mail aan de geabonneerdebevestigd. Nadat de betaling is gecontroleerd en gevalideerd, krijgtde geabonneerde een e-mail die de toestemming voor de toegang tot deService bevestigt.

Indienhet Lid per automatische afschrijving betaalt, stemt hij/zij ermee inom af te zien van de gebruikelijke vooraankondiging 14 dagen tevoren,om een snelle activering van de Service mogelijk te maken.

Ook in dit geval worden de betaling en de toestemming voor de toegang tot de Service per e-mail aan het Lid bevestigd.

Artikel 2 : Duur

Het abonnement op de Geneanet Premium-service heeft, afhankelijk van de door de abonnee gemaakte keuze, een geldigheidsduur van drie maanden, één jaar of twee jaar, vanaf de datum waarop het abonnement door Geneanet is bevestigd. Het betaalde bedrag wordt in alle gevallen door Geneanet gehouden, met name indien het Premium-Lid geen gebruik zou maken van de Premium-services.

Artikel 3 : Stilzwijgende verlenging van het abonnement op de Premium-service van Geneanet

Indienhet Lid een abonnement voor drie maanden neemt op de Premium-servicevan Geneanet, stemt het Lid uitdrukkelijk in met de stilzwijgendeverlenging van het Geneanet Premium-abonnement voor dezelfde duur, naafloop van elke periode van drie maanden.

Watdit punt betreft stelt artikel L215-1 van de [Franse] consumentenwet(Code de la consommation): ‘voordienstverleningsovereenkomsten die voor een bepaalde termijn zijnafgesloten en die een clausule voor stilzwijgende verlengingbevatten, brengt de zakelijke dienstverlener de consument erschriftelijk, middels een persoonlijke brief of een specifiekee-mail, op zijn vroegst drie maanden en op zijn laatst een maand vóórhet einde van de periode waarin men de verlenging kan weigeren, vanop de hoogte dat hij/zij de mogelijkheid heeft om de overeenkomst dieis afgesloten met een clausule voor stilzwijgende verlenging niet teverlengen. Deze informatie, verstrekt in heldere en begrijpelijkebewoordingen, omvat, in een duidelijk omkaderde tekst, de uiterstedatum waarop men de verlenging kan weigeren.

Indiendeze informatie hem/haar niet in overeenstemming met de bepalingenvan de eerste paragraaf is toegestuurd, kan de consument gratis deovereenkomst beëindigen, op elk gewenst moment vanaf deverlengingsdatum.

Bedragendie vooruit zijn betaald na de laatste verlengingsdatum of, indienhet een overeenkomst van onbepaalde duur betreft, na de datum van deomzetting van de oorspronkelijke overeenkomst met een bepaalde duur,worden in dit geval terugbetaald binnen dertig dagen na de datum vanopzegging, na aftrek van de bedragen die overeenkomen met deuitvoering van de overeenkomst tot die datum.

Debepalingen van onderhavig artikel zijn van toepassing onverminderd debepalingen die bepaalde overeenkomsten onderwerpen aan specifiekeregels wat betreft de inlichting van de consument.

HetLid wordt, op het moment van de verlenging en drie maanden vóór hetaflopen van het abonnement en/of vóór de volgende verlenging,gewezen op de mogelijkheid om het driemaandelijkse abonnement op dePremium-service van Geneanet niet te verlengen.

HetLid kan dus op enig moment een verzoek indienen om het abonnement opte zeggen, waarbij de opzegging van kracht wordt op het moment dat delopende abonnementsperiode van drie maanden afloopt.

Abonnementen voor een jaar of voor twee jaar zijn niet onderworpen aan deze stilzwijgende verlenging en onderhavig artikel is dus niet van toepassing op deze abonnementen.

Artikel 4 : Aansprakelijkheidsbeperkingen

Geneanetstelt alles in het werk om de website 24 per dag, 7 dagen per weekbeschikbaar te stellen, maar is, in overeenstemming met de AGV,gezien de onzekerheden die inherent zijn aan alleinternetactiviteiten, aan geen enkele verplichting gebonden om hierinte slagen. Geneanet kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteldvoor het niet beschikbaar zijn van de Service.

Indien het Premium-lid door toedoen van Geneanet of door een geval van overmacht geen toegang zou hebben tot de Premium-services, kan hij/zij echter vragen om het abonnement op te zeggen en het nog niet verlopen deel van de abonnementsperiode verhoudingsgewijs terugbetaald te krijgen, of om de abonnementsperiode te verlengen met de duur van de onbeschikbaarheid.

Artikel 5 : Afstand doen van het herroepingsrecht

Inovereenstemming met artikelL.121-21-8 1° en 13° van de [Franse] consumentenwet (Code de laconsommation)kan men geen beroep doen op het herroepingsrecht in geval vanovereenkomsten voor de levering van diensten die volledig wordenuitgevoerd voordat de wettelijke bedenktijd is verstreken, alsmede ingeval van overeenkomsten voor de levering van niet op een materiëledrager geleverde, digitale content, waarvan de uitvoering is begonnenna voorafgaande, uitdrukkelijke instemming van de consument diedaarbij uitdrukkelijk afziet van zijn herroepingsrecht.

De geabonneerde erkent en aanvaardt daarom officieel, in alle gevallen waarin hij/zij uitdrukkelijk instemt met de uitvoering van de Services, of gebruik maakt van de Services, dat hij/zij uitdrukkelijk afstand doet van zijn/haar recht op herroeping binnen de wettelijke bedenktijd en dat hij/zij zich niet op dit recht kan beroepen.

Sectie 3 – Specifieke bepalingen met betrekking tot de verkoop van artikelen

Artikel 1 : Hoedanigheid van bemiddelaar

Onverminderdde bepalingen van artikel 11 hieronder, inzake aansprakelijkheid,wordt de klant erop gewezen dat Geneanet, in het kader van de verkoopvan de in de Shop aangeboden artikelen, optreedt in de hoedanigheidvan tussenpersoon, voor rekening van zijn partners.

De facturen voor de bestelde artikelen worden daarom direct door de bij de bestelling van de klant betrokken partners opgesteld, waarbij de klant voor een bestelling van meerdere uiteenlopende artikelen evenveel rekeningen en leveringen ontvangt als er partners bij de bestelling betrokken zijn.

Artikel 2 : Bestelling, levering en verzendkosten

2.1Zodra het bedrag is geïncasseerd, wordt de klant per e-mail op dehoogte gebracht van de verzending van de bestelde artikelen, ondervoorbehoud van de hieronder in artikel 5 vermeldevoorwaarden inzake levering en beschikbaarheid.

Invoorkomende gevallen wordt de factuur voor de betreffende bestellingbij de verzonden artikelen gevoegd, waarbij we eraan herinneren datde klant evenveel facturen ontvangt als er partners bij de bestellingbetrokken zijn, in geval zijn/haar bestelling meerdere, uiteenlopendeartikelen bevat.

Deklant kan zijn/haar aankopen weergeven in de rubriek ‘Mijnbestellingen’.

Geneanetbehoudt zich het recht voor om enige bestelling te annuleren of teweigeren van een klant met wie er een geschil loopt met betrekkingtot een eerdere bestelling.

2.2.De kosten voor de verwerking en verzending van de artikelen variërenen zijn ingedeeld in 4 zones, waarbij het tarief automatisch wordtgekozen op basis van het leveradres van de klant:

 • Zone 1: Continentaal Frankrijk & Monaco
 • Zone 2: Europese Unie en Zwitserland, Gibraltar, Liechtenstein, San Marino, Vaticaanstad
 • Zone 3: Overige landen
 • Zone 4: Franse overzeese gebiedsdelen

Indiende klant een leveringszone opgeeft die niet overeenkomt met hetdaadwerkelijke leveradres, wordt de bestelling geannuleerd, aangeziener voor elke zone een ander tarief geldt, waarbij Geneanet de klantzal verzoeken om de bestelling opnieuw te plaatsen en deleveringszone te kiezen die overeenkomt met het leveradres.

2.3:Belastingen – Invoerrechten

Voor bestellingen die buiten de Europese Gemeenschap worden geleverd moeten wellicht belastingen en invoerrechten worden betaald. De betaling van deze belastingen en invoerrechten komen voor rekening van de klant en vallen volledig onder zijn/haar verantwoordelijkheid.

Artikel 3 : Leveringsvoorwaarden – Beschikbaarheid

Deartikelen worden geleverd op het adres dat de klant opgeeft op hetmoment dat hij/zij de bestelling plaatst.

Inelke productbeschrijving wordt een levertermijn vermeld, dieovereenkomt met een levering in continentaal Frankrijk. Aangezien debestelling wordt verwerkt nadat de betaling daadwerkelijk isontvangen (afschrijving via de betaalpas of inning van de cheque),gaan deze levertermijnen in vanaf de datum van deze incassering enniet vanaf de besteldatum.

Deartikelen worden direct door de partners van Geneanet verstuurd diede artikelen leveren. Voor bestellingen die meerdere, uiteenlopendeartikelen bevatten ontvangt de klant evenveel leveringen als erpartners bij de bestelling betrokken zijn.

Deartikelen in ons aanbod worden aangeboden onder voorbehoud vanbeschikbaarheid bij deze partners.

Geneanetgeeft aan de klant de informatie over de beschikbaarheid van deartikelen door die hij van zijn partners krijgt.

Indieneen artikel na het plaatsen van een bestelling niet beschikbaarblijkt, wordt de klant hier per e-mail van op de hoogte gebracht. Erwordt in dat geval voorgesteld om:

 • ofwel de bestelling te annuleren en terugbetaald te worden.
 • ofwel het artikel dat niet beschikbaar is te vervangen door een gelijkaardig artikel (op voorwaarde dat het mogelijk is om een artikel te leveren met een vergelijkbare kwaliteit en prijs).

Indien het artikel voorgoed niet meer beschikbaar is en het niet mogelijk is om het te vervangen door een artikel met een vergelijkbare kwaliteit en prijs, wordt de bestelling automatisch geannuleerd en wordt het bedrag aan de klant terugbetaald. In geval van artikelen met verschillende levertermijnen, afhankelijk van hun beschikbaarheid, wordt de vermelde levertermijn gebaseerd op de langste termijn. Geneanet houdt echter de mogelijkheid om de levering op te splitsen in meerdere leveringen. In dat geval wordt de bijdrage aan de verzendkosten slechts voor één verzending in rekening gebracht.

Artikel 4 : Klachten

In geval men een klacht indient met betrekking tot een bestelling, zal de klant in contact worden gesteld met de partner of partners van Geneanet die het betreffende artikel of de betreffende artikelen leveren, om zo snel mogelijk met een passende oplossing te kunnen bieden.

Voor alle vragen over de onlinewinkel…

Ingeval van een probleem bij de ontvangst, heeft het de voorkeur omgebruik te maken van de interface die u wordt aangeboden voor hetvolgen van uw bestellingen. U kunt echter ook, indien nodig, gebruikmaken van e-mail: het zal in dat geval om technische redenen echterlanger duren voordat u antwoord krijgt.

 • Per e-mail aan: [email protected]
 • Per telefoon: +33 (0) 1 42 74 40 30
 • Door ons te schrijven op ons postadres: GENEANET – Rue de Vaugirard 165 bis – 75015 Parijs – Frankrijk